О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е      417

 

Гр. Сливен, 27.06.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и седми юни през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 315 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от адв. В.М., в качеството й на процесуален представител на С.С.П. – ищец по гр.д. № 6248/2012г. на СлРС против определение от 15.05.2013г. постановено по цитираното дело, с което е върната искова молба и прекратено производството по делото.

         В частната жалба се посочва, че е налице формална основателност на атакувания съдебен акт, тъй като в дадения от съда срок посочените нередовности не са отстранени, като пропускът бил изцяло технически. Навеждат се доводи, че посочените нередовнсти на ИМ могат да бъдат отстранени в хода на делото, респ. в първото по делото съдебно заседание. От съда се иска отмяна на атакуваното определение и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

         След анализ на изложеното в жалбата и доказателствата приложени по гр.д. № 6248/2012г. на СлРС, настоящата въззивна инстанция констатира следното :

         След размяна на книжата между страните, с определение № 1017/09.04. първоинстанционния съд е оставил без движение исковата молба, с указания към ищеца в едноседмичен срок да представи искова молба, с копие за ответника, в която бъдат поправени констатираните недостатъци, съобразно указанията.

         Съобщението е редовно връчено на 29.02.2013г.

         В указания от съда едноседмичен срок не са изпълнени указанията на съда.

         След изтичане на срока, на 15.05.2013г. първоинстанционния съд е постановил определение, с което поради неизпълнение на указанията е върнал исковата молба и прекратил производството по делото. Съобщението е връчено редовно на 20.05.2013г., като 27.05.2013г. е депозирана и разглежданата частна жалба против него.

         Гореизложеното навежда следните правни изводи, а именно :

         Частната жалба е допустима, подадена в законоустановения срок от правно легитимирана страна против акт на съда, който подлежи на инстанционен контрол.

         Разгледана по същество се явява неоснователна, по следните съображения :

Частния жалбоподател не спори относно факта, че е пропуснал срока определен от съда за изправяне на нередовностите на исковата молба. Посочва се като причина – технически пропуск, който не е конкретизиран. Определените от съда и визирани в ГПК срокове целят дисциплиниране на страните в процеса. Недопустимо е страната бездействайки пред първоинстанционния съд, да навежда своите възражения пред въззивната инстанция. Ищецът е бил надлежно уведомен за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията на съда в посочения от него срок. След изтичане на този срока и при бездействието на ищеца, съдът правилно е приложил същите.

         Предвид горното, настоящия съдебен състав следва да постанови определение, с което потвърди атакувания акт, като правилен и законосъобразен.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при СлОС

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение от 15.05.2013г. постановено по гр.д. № 6248/2012г. по описа на СлРС, с което е върната исковата молба и прекратено производството по делото.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                     2.