О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 28.06.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  М. БЛЕЦОВА

                            Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 355 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу определение №1009 от 08.04.2013г., постановено по гр. д.№195/2013 г на Районен съд –Сливен, с което е върната исковата молба на Макс Телеком ООД и е прекратено производството по делото поради неизпълнение на указанията за отстраняване нередовност на молбата.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно. Излагат се съображения и се сочат доказателства, от които е видно, че страната е изпълнила в срок указанията на съда и е отстранила нередовностите. Иска се отмяна на атакуваното определение и връщане на делото на районния съд с указания за продължаване на съдопроизводствените действия.

С оглед на представените доказателства, съдът прие за установено следното: С разпореждане от 20.02.2013г. районният съд е оставил молбата без движение и е указал на ответника да представи справка за постоянен и настоящ адрес на ответника. Съобщението за това разпореждане е било надлежно връчено на 22.03.2013г. Страната е разполагала със справка от Общинска администрация – Сливен с изх.№ 4704-535/26.02.2013г. и справката с молба е изпратена до районния съд на 22.03.2013г. в съпровождащите пратката документи е отбелязано, че пратката съдържа въззивна жалба по гр.д. №3613/12  и молба по гр.д. №195/13г. и е адресирана до регистратурата на съда. Тези документи са приложени към частната жалба, но липсват по делото.

Въз основа на така установеното настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна. Страната е изпълнила в срок дадените й от съда указания и е отстранила констатираните нередовности. Безспорно е установено изпращането на молбата и справката за постоянен и настоящ адрес на ответника до деловодството на съда. Не прилагането им към делото не е по вина на ищеца и той не носи отговорност за това. Ето защо определението, , с което е върната исковата молба на Макс Телеком ООД и е прекратено производството по делото поради неизпълнение на указанията за отстраняване нередовност на молбата следва да бъде отменено и делото върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 1009/08.04.2013г., постановено по гр. д.№195/2013 г на Районен съд –Сливен, с което е върната исковата молба на Макс Телеком ООД и е прекратено производството по делото поради неизпълнение на указанията за отстраняване нередовност на молбата.

 

ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: