О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 02.07.2013 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 363 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против разпореждане, с което е върнато възражение против заповед за незабавно изпълнение и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че разпореждането е неправилно, противоречащо на закона и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Развива подробни съображения както, че подаденото възражение е в рамките на законовия двуседмичен срок, както и по повод възлагане в тежест на страната да представи доказателства за спазването на този срок. Поради това иска от въззивния съд да отмени атакуваното разпореждане и даде ход на подаденото от него възражение. Прави доказателствени искания във връзка с установяване датата и начина на връчване на заповедта за незабавно изпълнение. Претендира разноски за това производство.

Насрещната по частната жалба страна не е подала писмен отговор. Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

Производството по ч.гр.д. № 714/12г. На НзРС е образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК.

Съдът е уважил заявлението, издал е заповед № 725/10.07.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист.

На 25.04.2013г. в деловодството на НзРС е постъпило писмено възражение от длъжника, с разпореждане от 26.04.13г. съдът го е задължил да представи доказателства за момента, в който е получил известие от съдебния изпълнител за задължението си.  Това разпореждане му е било съобщено на 07.05.13г. и с атакуваното разпореждане от 17.05.2013г. НзРС е върнал подаденото възражение, тъй като е приел, че не са изпълнени указанията му и не са представени доказателства за спазване срока по чл. 419 ал. 2 от ГПК.

В случая не се касае за подаване на частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение, длъжникът е подал само възражение. Освен това съдът следи служебно за спазването на двуседмичния срок за извършване на това действие – за началния му момент и изтичането му. НзРС не е извършил това, макар да е следвало да изиска изпълнителното дело от СИ, за да установи кога, по какъв начин и какви книжа са връчвани на длъжника, и след това да извърши преценка относно това дали възражението е подадено в рамките на двуседмичния срок.

Освен това следва да се посочи и, че с частната жалба е представено от длъжника заверено копие от покана за доброволно изпълнение на това задължение, изпратена от ЧСИ на 08.04.13г. и входирана в кметството нас. Кортен на 17.04.2013г. Макар да няма данни заедно с тази покана да е било изпратено и копие от заповедта за незабавно изпълнение, както и дали те са били връчени по надлежен ред на длъжника, чрез някой от предвидените в ГПК способи, то след като възражението е подадено на 25.04.13г., то при всички случаи процесуалното действие е извършено  своевременно – преди изтичане на двуседмичния срок по чл. 414 ал. 2 от ГПК.

Поради това разпореждането за връщането му е незаконосъобразно и следва да се отмени. Делото следва да се върне на НзРС за продължаване на действията по заповедното производство.

Тъй като това производство не е самостоятелно, разноските по него следва да се присъдят от решаващия съд в зависимост от изхода на спора.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане държано в з.з. на 17.05.2013г. по ч.гр.д. № 714/13г. на НзРС, с което е върнато възражение вх. № 1380/25.04.2013г. против заповед за изпълнение № 725/10.07.12г., издадена по същото дело, като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА ч.гр.д. № 714/13г. на НзРС, на Новозагорски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           ЧЛЕНОВЕ: