ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

23.08.2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…двадесет и трети август……...……………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..… гр..дело №  367……. по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            Постъпила е искова молба от Община Твърдица срещу „КИМ” ЕООД; „АСФА” ЕООД и Н.П.М. с правно основание чл. 422 от ГПК във вр. чл. 417 т.8 от ГПК и цена 185 841,30лв. Исковата молба е адресирана до СлОС и образувана пред него.

            След като се запозна с молбата, СлОС намира че същата не му е родова подсъдна. Според разпоредбата на чл. 104 т.4 от ГПК на Окръжни съд като първа инстанция са подсъдни  искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет. Предявеният иск попада в цитираното законово изключение, поради което производството по него следва да се развива пред РС, независимо от цената му, тъй като на районния съд са подсъдни всички граждански дела, които не са подсъдни на Окръжния съд, като първа инстанция.

Тъй като възражението за родова подсъдност според чл. 119 ал.1 от ГПК, може да се прави винаги в течение на производството и служебно от съда, намира че следва да прекрати делото пред този съд и изпрати същото на СлРС, който е компетентен да го разгледа по правилата на родовата подсъдност.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д. № 367/2013 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Сливен, по подсъдност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         (Сн. Бакалова)