О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 12.07.2013 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…дванадесети юли……………..…………………………

през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 384 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Т.М.Х. против действията на ДСИ при СлРС по изп.д. № 252/13 на ДСИ при СлРС.

В жалбата си твърди че обжалва отказа на ДСИ да прекрати образуваното срещу нея изпълнително дело с разпореждане от 05.06.2013г. Излага съображения защо намира обжалваното действие за незаконосъобразно и моли същата да бъде отменено и съдът да прекрати изпълнителното производство.

В срок е постъпило възражение от взискателя С.М.И., в който се излагат съображения относно неоснователността на жалбата.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Съдът намира подадената жалба за недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В подадената жалба се сочи че се обжалва отказа на ДСИ да прекрати изпълнителното производство по молба на длъжника. Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжника по изп.д.№ 252/13 на ДСИ при СлРС е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено в този смисъл и Определение № 67 от 25.02.2009 г. на ВтАС по в. ч. гр. д. № 125/2009 и Определение № 213 от 4.02.2011 г. на ПАС по гр. д. № 37/2011 г., ГК).

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Т.М.Х. ЕГН ********** ***, със съд. адрес гр. С., ул. „Г.С.Р.” №*, офис №*, чрез адв. С. против Разпореждане от 05.06.2013г. по изп.д.№ 252/13 на ДСИ при СлРС, с което е отказано прекратяване на производството по молба на длъжника, като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 384/2013г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :