ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

27.09.2013 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и седми септември.през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 391 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Х.Х.М. против Определение № 215/05.06.2013г. по гр. д.№ 123/12 на КРС. В жалбата си твърди че постановеното определение е незаконосъобразно тъй като молбата за допълване на същото в частта за разноските е подадена извън срока за това и  тъй като не му е даден срок за отговор по молбата на ответника. Моли съда да го отмени като незаконосъобразно и неправилно.

В срок е депозиран отговор на частната жалба, в който се оспорват твърденията в същата за незаконосъобразност на определението.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Производството по гр.д.№ 123/12 на КРС е било прекратено с Определение № 124/23.01.2013г. на основание чл. 129 ал.3 от ГПК. Определението не е обжалвано и е влязло в сила. Това определение е съобщено на ответника Община Котел на 31.01.2013г. Последната е подала по пощата (видно от приложения плик) на 07.02.2013г. молба за допълване на решението в частта за разноските , като е поискала присъждането на направените разноски за адвокатска защита в размер на 600лв. Искането за осъждане на ищеца да заплати разноски е направено в писмения отговор депозиран по делото.

КРС не е изпратил препис от тази молба за отговор на ищеца, а с атакуваното определение № 215/05.06.2013г. е уважил молбата като осъдил ищеца да заплати на ответника направените разноски.

Тъй като в частната жалба е направено възражение че на страната не е дадена възможност да изрази становище по молбата (макар че ако има такова тя е следвало да изложи аргументите си в частната жалба) , СлОС е изпратил препис от молбата на ищеца да изрази становище. В дадения срок същия е депозирал писмено становище, в което не се сочат аргументи относно липсата на условия за присъждане на направените от ответника разноски.

Постановеното определение на КРС за допълване на определението за прекратяване, в частта за разноските е правилно. Искането за това е направено в срок - определението е съобщено на ответника Община Котел на 31.01.2013г. Последната е подала по пощата (видно от приложения плик) на 07.02.2013г. молба за допълване на решението в частта за разноските. Искането за присъждане на разноски е направено с писмения отговор. Представени са писмени доказателства, че разноските за адвокатско възнаграждение са действително извършени. Първоинстанционният съд не е изпратил препис от молбата за становище на ищеца, но този пропуск е отстранен от тази инстанция, с оглед характера на производството по обжалване на определения и чл. 278 ал.2 от ГПК. Следва да се отбележи че дори да е допуснато това процесуално нарушение от КРС /да не е пратен препис от молбата и даден срок за отговор/, то само по себе си не може да се абсолютизира, след като не е довело до постановяване на неправилен акт.

С оглед изложеното, настоящата инстанция намира че следва да остави без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                    

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Х.Х.М. ЕГН ********** ***, съдебен адрес гр. К., пл. „В.“ №*, чрез адв. И. В., против Определение № 215/05.06.2013г. по гр. д.№ 123/12 на КРС., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: