О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 07.11.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на седми ноември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

                  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 402 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 436, ал.4 във вр. с чл. 262, ал.3 от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от взискателя Г.С.Г. против разпореждане от 26.09.2012г. постановено по изп. дело № 99/2010г. на ДСИ при РС – Нова Загора, с което е върната жалбата му вх. № 1407/10.07.2012г. против Постановление № 2151/2012г. на ДСИ по същото дело.

Частния жалбоподател твърди, че е изпълнил своевременно указанията на ДСИ, дадени му с разпореждане от 19.07.2012г., като е заплатил дължимата държавна такса по сметка на СлОС в размер на 25.00 лева /представя вносна бележка от 08.08.2012г./. Моли атакуваното разпореждане да бъде отменено и бъде администрирана жалба вх. № 1407/10.07.2012г. против постановление № 2151/2012г. по изп. дело № 99/2010г. на ДСИ при РС – Нова Загора.

Частната жалба е връчена редовно на длъжника, който в законоустановения срок не е депозирал отговор.

След като запозна с представеното изп.д. № 99/2010г. на ДСИ при РС – Нова Загора и приложените към него доказателства, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд констатира следното :

На 10.07.2012г. е депозирана жалба от взискателя Г.С.Г. против Постановление № 2151/2012г. постановено по изп. дело № 99/2010г. на ДСИ при Районен съд – Нова Загора.

С разпореждане от 19.07.2012г. жалбата е оставена без движение, като са дадени указания за представяне на доказателства за плащане на държавна такса в размер на 25.00 лева по сметка на СлОС и копие от жалбата за връчване на страните в едноседмичен срок.

Указанията са редовно, лично съобщени на 02.08.2012г. В указания едноседмичен срок, а именно на 08.08.2012г. жалбопадателят е внесъл по сметка на СлОС сумата от 25.00 лева, за което представя доказателства пред настоящата инстанция. По отношение на указанието за представяне на препис от частната жалба, частния жалбоподател е пояснил, че не разполага с екземпляр от жалбата за да направи такъв.

На 26.09.2012г. е постановено атакуваното разпореждане, с което е върната жалбата на Г.С.Г., поради неотстраняване на нередовностите, за които са дадени указания с разпореждане от 19.07.2012г. Определението е връчено на 04.10.2012г. редовно, лично на жалбоподателя Г.С.Г..

На 08.10.2012г. е депозирана разглежданата частна жалба против разпореждане за връщане на жалба вх. № 1407/10.07.2012г. по изп. дело № 99/2010г. на ДСИ при РС - Нова Загора.

Гореизложеното мотивира следните изводи от правно естество :

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването и срещу акт, подлежащ на инстанционен контрол. Същата е допустима.

Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения :

В конкретния случай жалбоподателят - взискател е представил доказателства за платена държавна такса в размер на 25.00 лева по сметка на СлОС. Указания са изпълнени в посочения срок, поради което след представяне на препис от жалба вх. № 1407/10.07.2012г., същата следва да бъде надлежно администрирана от ДСИ при РС – Нова Загора.

Атакуваното разпореждане следва да бъде отменено като неправилно, а делото върнато за изпълнение на горепосочените действия по движение на делото.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 26.09.2012г. по изп. дело № 99/2010г. на ДСИ при РС – Нова Загора, с което е върната жалба вх. № 1825/08.10.2012г. на Г.С.Г. против Постановление № 2151/2012г. по изп. дело № 99/2010г. на СИС при РС – Нова Загора.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                  2.