О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. Сливен, 16.08.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети август през две хиляди и тринадесета година в състав:                             

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДКА ДРАЖЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                               ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното  съдия М. Сандулов ч. гр. д. № 404 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

        

Производство по чл. 419, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по частни жалби, подадени от ТД „Ч.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 1 ЕИК 119631544, представлявано от управителя Р.Ч.Ч. и от Р.Ч.Ч., ЕГН ********** ***№ 5, против Разпореждане от 13.05.2013г. на РС Сливен, с което е допуснато незабавно изпълнение на Заповед № 879/13.05.2013г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1557/2013г. по описа на съда. В двете жалби, които са с идентично съдържание и мотиви, се твърди, че това разпореждане е незаконосъобразно и се иска отмяната му. Документът, въз основа на който е допуснато незабавно изпълнение не отговаря на изискванията на чл. 418 ал.2 от ГПК, тъй като не е редовен от формална гледна точка. От текста на записа на заповед, платецът е посочил изрично, че следва да заплати сумата на поемателя на 20.12.2010г., а от друга страна по-долу в текста е вписан изричен падеж, а именно на 15.10.2012г. Така, в процесния запис на заповед са посочени два последователни падежа, което не съответства на задължителните изисквания за този реквизит на менителничния ефект. Този порок води до нищожност на ценната книга при условията на чл. 486 ал.2 във вр. с чл. 537 от ТЗ, поради което за поемателя по издадения запис на заповед като формална едностранна правна сделка не са възникнали имуществените права, предмет на заявлението по чл. 417 от ГПК. Като не се е съобразил с тези обстоятелства, районният съд незаконосъобразно е уважил искането за издаване на заповед за изпълнение и за допускане на предварително изпълнение на заповедта за изпълнение. Поради това се иска да бъде отменено като незаконосъобразно разпореждането на Районния съд, с което е допуснато незабавно изпълнение на заповедта и да бъде обезсилен издадения изпълнителен лист.

Насрещната страна „Алси” ЕООД ЕИК 102860416 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Пробуда” № 79-81, представлявано от управителя Васил Иванов Вълчев, чрез адв. С. Чапразиев е депозирал писмен отговор на тези частни жалби. В отговора си изразява становище, че частните жалби са неоснователни. Сочи се задължителните реквизити, които съгласно чл. 535 от ТЗ трябва да съдържа записа на заповед. В конкретния случай не е налице хипотезата на нищожна ценна книга, тъй като всички изискуеми реквизити се съдържат в записа на заповед и изрично е посочен падежа – 15.10.2012г. Няма определени по друг начин падежи и няма последователни падежи, а е налице само един единствен. Документът е издаден на 20.12.2010г. Това е датата, на която поемателят се е задължил да заплати безусловно сумата, поради което и в самия документ отдолу с големи букви е посочен падежа. Жалбоподателите се позовават неоснователно на разпоредба, която има предвид последователни падежи, но в случаи, когато в действителност в документа се уговаря плащане на определени интервали от време, но конкретния случай не е такъв. Поради това се иска подадените частни жалби да бъдат оставени без уважение.   

По същество жалбите са неоснователни. При произнасяне по молбата за допускане на незабавно изпълнение на заповед съдът проверява дали е представен документ, попадащ сред изчерпателно изброените в чл. 417 от ГПК и дали той е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. В случая тази проверка е била извършена от районния съд и законосъобразно въз основа на нея е формиран извод, че са налице предпоставките за допускане на незабавно изпълнение на издадената заповед. Представеният към заявлението документ е запис на заповед и е сред посочените в чл. 417, т. 9 от ГПК.

При искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед, съдът следва да извърши проверка относно формалните реквизити на записа на заповед по чл. 535 и 536 от ТЗ, тъй като те са условие за неговата действителност и липсата на някой от тях е пречка за пораждане на правните му последици; настъпил ли е падежът на съдържащото се в ценната книга вземане; заявлението изхожда ли от лицето, посочено като поемател по записа на заповед и срещу кого се иска издаване на заповедта за изпълнение. Издаденият запис на заповед от 20.12.2010 г. съдържа всички формални реквизити на ценната книга, съгласно чл. 535 от ТЗ, и не са налице непълноти на съдържанието по смисъла на чл. 536 от ТЗ, поради което той е редовен от външна страна. Падежът на представения запис на заповед е посочен на определена дата – 15.10.2012 г.

Законът е предвидил строго формален режим за валидност на записа на заповед, включително и досежно определяне падежа на задължението. Разпоредбата на чл. 486, ал. 1 ТЗ, приложима във вр. с чл. 537 ТЗ, лимитативно определя начините, по които може да бъде определени падежа, а именно на предявяване, на определен срок след предявяването, на определен срок след издаването и на определен ден. В записа на заповед падежът следва да бъде посочен по начин, който да не буди съмнение и да не дава основание за различно тълкуване. Когато записът на заповед няма валидно определен падеж, съгласно чл. 486, ал. 1 ТЗ, същият е нищожен, съгласно  чл. 486, ал. 2 ТЗ и не е годно изпълнително основание. Въз основа на този запис на заповед не може да се уважи заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. В случая обаче падежът е посочен по начин, който не буди съмнение. Ето защо настоящият състав намира, че подадените жалби са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частните жалби, подадени от ТД „Ч.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 1 ЕИК 119631544, представлявано от управителя Р.Ч.Ч. и от Р.Ч.Ч., ЕГН ********** ***№ 5, против Разпореждане от 13.05.2013г. на РС Сливен, с което е допуснато незабавно изпълнение на Заповед № 879/13.05.2013г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1557/2013г. по описа на съда.

Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        

 

         ЧЛЕНОВЕ: