О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 24.07.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

        КРАСИМИРА КОНДОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 409 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от Я.Ф.Ч. против протоколно определение от о.с.з. проведено на 27.06.2013г., с което е прекратено производството по гр.д. № 1262/2013г. на СлРС поради оттегляне на исковата молба. Частния жалбоподател твърди, че при приканването на страните към спогодба му е упражнен психологически натиск от съдебния състав, който не е вписал точно изявленията в съставения протокол, поради което се е стигнало до прекратяване на производството по делото. Моли съда да отмени атакуваното определение и върне делото на СлРС за продължаване на процесуалните действия.

Препис от частната жалба е връчен на ответната страна, която в указания от съда срок е депозирала отговор по нея. В същия се излагат подробни възражения по твърденията в частната жалба, като се твърди, че атакувания съдебен акт е правилен и законосъобразен.

След като прецени изложеното в частната жалба, отговора по нея и приложеното гр.д. № 1262/2013г. на СлРС, настоящия въззивен състав на Сливенски окръжен съд констатира следното :

Частната жалба е допустима, подадена в законоустановения срок против съдебен акт подлежащ на инстанционен контрол от лице, което има правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество се явява неоснователна по следните съображения, а именно :

В проведеното о.с.з. на 27.06.2013г. частния жалбоподател – ищец лично, ясно и недвусмислено е заявил, че оттегля исковата претенция. Правните последици на заявлението са пояснени от неговия процесуален представител, което е отразено в съдебния протокол. Изразено е съгласие за прекратяване на производството от ответната страна. В законоустановения срок не е искано допълване или поправка на съставения в открито съдебно заседания протокол.

Горното налага извода, че първоинстанционния съд е извършил правилни и законосъобразни процесуални действия, като е преценил, че са налице условията на чл. 232 от ГПК и прекратил производството по делото. Атакувания съдебен акт също се явява правилен и законосъобразен, поради което следва да бъде потвърден.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от о.с.з. проведено на 27.06.2013г. по гр.д. № 1262/2013г. по описа на СлРС, с което е прекратено производството по делото.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                            2.