О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №

 

Гр. Сливен, 16.09.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

  СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на шестнадесети септември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                                                                            СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 430 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба депозирана от „БАНКА ДСК” ЕАД – София срещу разпореждане от 18.07.2013г. постановено по ч.гр.д. № 2280/2013г. на СлРС, с което се връща исковата молба и прекратява производството по делото.

В частната жалба са изложени доводи за неправилност на атакуваното разпореждане, като се твърди че ищецът „БАНКА ДСК” ЕАД е депозирала искова молба с искане за установява на факт с правно значение, а именно смъртта на починалия длъжник – кредитополучател Р.С.И., б.ж. на с. С., общ. Сливен. Поискано е издаването на съдебно удостоверение, във връзка с установяване на наследниците и техните адреси, респ. подаване на заявление по реда на чл. 417 и сл. от ГПК.

Като взе предвид изложеното в частната жалба и представеното ч.гр.д. № 2280/2013г. на СлРС, настоящия съдебен състав констатира следното :

Пред Сливенски районен съд е била депозирана молба с искане за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което молителят „БАНКА ДСК” ЕАД да се снабди с удостоверение за наследници на починалото лице Р.С.И.. Посочено е, че удостоверението е необходимо за да бъде подадено заявление за изпълнителен лист срещу наследниците на починалото лице – кредитополучател.

С разпореждане № 1826/01.07.2013г. първоинстанционния съд е оставил без движение производството с указания към молителя да посочи кой факт с правно значение желае да бъде установен и заплати държавна такса в размер на 20 лева. Указанията са съобщени редовно на 10.07.2013г. На 17.07.2013г. е постъпила молба от „Банка ДСК” ЕАД в изпълнение на указанията, с която отново се иска издаването на удостоверение по силата на което молителят да се снабди с удостоверение за наследници на починалото лице Р.С.И., необходимо във връзка с бъдещо подаване на заявление срещу наследниците на починалото лице по реда на чл. 410 ГПК.

С разпореждане от 18.07.2013г. първоинстанционния съд съдът е приел, че указанията не са изпълнени и върнал исковата молба, като прекратил производството по делото.

Настоящия въззивен съдебен състав намира атакувания съдебен акт за правилен относно прекратяване на производството. Недопустимо е в отделно самостоятелно производство да се иска издаването на съдебно удостоверение, което да послужи на страната в един бъдещ исков процес, респ. заповедно производство. Разпоредбата на чл. 186, изр.2 от ГПК предвижда възможността за издаване на съдебно удостоверение, но само в образувано съдебно производство, а не и преди това. Молителят следва да инициира конкретно съдебно производство по издаване на изпълнителен лист, в което да направи изрично искане за снабдяване служебно с исканите данни за наследниците на починалото лице. Законът не е предоставил възможност на лица, които нямат качеството на страна в гражданско съдопроизводство да се възползват от възможността по реда на чл.186 от ГПК.

 

Предвид изложеното атакувания съдебен акт се явява правилен и законосъобразен, поради което следва да бъде потвърден.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 18.07.2013г. постановено по ч.гр.д. № 2280/2013г. на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по делото.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на частния жалбоподател пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                             2.