О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. Сливен, 13.08.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети август през две хиляди и тринадесета година в състав:

        

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                               ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното  съдия М. Сандулов ч. гр. д. № 448 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл. 122, изр. 2 от ГПК.

С определение от 06.08.2013 г. по гр.д. № 2789/2013г. Сливенският районен съд е повдигнал спор за местна подсъдност като е приел, че първоначално заявлението на „В и К” ЕАД със седалище: гр. Бургас да бъде издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответника Й.Н.Р. е било депозирано пред Районния съд, гр. Несебър, но Районният съд е прекратил производството, тъй като е приел, че не е местно компетентен да се произнесе след извършена справка в Национална база данни, при която се установило, че постоянния адрес на ответницата е в гр. Сливен. Сливенският районен съд е приел, че е компетентен РС Несебър, тъй като на първо място липсват доказателства, че постоянният адрес на ответницата е този. На следващо място, за съда не съществува задължение да извършва служебни проверки за постоянни или настоящи адреси на ответник по гражданско дело и за РС Несебър единственият известен адрес на ответника е този посочен в заявлението на „В и К” Бургас, а именно този в Туристически комплекс „Слънчев бряг”. Поради това, Районният съд е следвало да се произнесе по заявлението с посочения в него адрес на ответника.

Сливенският окръжен съд, по така очертания спорен предмет, намира следното:

Съгласно чл. 411, ал. 1 ГПК заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. Съдът е обвързан от посочения в заявлението адрес на длъжника, поради формалния характер на производството.В случая заявителят е посочил адрес на длъжника в т.к. Слънчев бряг. Съдът не е задължен да следи служебно за верността на едностранните твърдения на заявителя и да изисква доказателства. за постоянния адрес на длъжника, тъй като извършва проверка само дали посоченият от заявителя адрес на длъжника съответства на съдебния му район, т.е. дали е спазена местната подсъдност. Това следва от разпоредбата на чл.410 ал.2 от ГПК, която препраща към чл.127 ал.1 и 3 и чл.128 т.1 и 2 от ГПК, но не и към ал.2 на чл.127 ГПК. Съдът е задължен да извърши връчване на препис от заповедта за изпълнение на длъжника, в съответствие с разпоредбата на чл.411 ал.3 във вр. с чл.47 ал.7 от ГПК.

В заповедното производство местната подсъдност е ясно и конкретно определена чрез императивната норма на чл.411, ал.1 ГПК и не поражда никакви съмнения, относно невъзможността за дерогирането й чрез общите правила на местната подсъдност. След като обаче е установено, и то несъмнено, че постоянния адрес на длъжника не съответства на посочения в заявлението, т.е. не попада в съдебния район на съответния съд, то не са налице и предпоставките за издаване на заповед за изпълнение от този съд. В конкретния казус, произнасянето с акт по същество от Несебърския районен съд не може да стабилизира местната подсъдност, тъй като заповедното производство е специално и по отношение на него не се прилагат общите правила. Щом изначално не е бил компетентен да се произнесе районен съд - Несебър, то и евентуално издадената от него заповед за изпълнение ще е недопустима.

Ето защо, Сливенският окръжен съд намира, че местно компетентен да постанови заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК е Сливенския  районен съд, поради което и на основание чл. 122, изр. 2 ГПК,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

         КОМПЕТЕНТЕН да разгледа подаденото заявление от „В и К” ЕАД, гр. Бургас, вх. № 5239/05.07.2013г.  заявление е Сливенски районен съд.

         ИЗПРАЩА делото на същия съд.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: