ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

04.09.2013 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на четвърти септември през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: РАДКА ДРАЖЕВА

НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  458 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Д.М.П. и М.П.М., чрез пълномощника си адв. Ц.Б.  против Определение от 09.07.2013г. по гр. д.№ 899/13 по описа на СлРС, с което производството по делото е прекратено на основание чл. 238 ал.2 от ГПК. Считат определението за неправилно тъй като посочената разпоредба, послужила като основание за прекратяване на производството по делото има за цел установяването на процесуална дисциплина и следва да се приложи единствено ако ищеца се е дезинтересирал от хода на делото и не участва активно в него. Считат че с молбата, която са подали преди с.з. са оборили презумпцията за пасивно поведение на ищците, при която единствено е дадена възможност на съда да прекрати делото на основание чл. 238 ал.2 от ГПК. Твърдят също така, че от представения протокол от открито с.з. не става ясно дали е спазена разпоредбата на чл. 142 ал.2 от ГПК., както и, че в нарушение на разпоредбата на чл. 140 във вр. 146 от ГПК, СлРС не е изготвил доклад по делото. С оглед изложеното молят съда да отмени обжалваното определение за прекратяване на делото и присъждане на разноски и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него от СлРС.

Ответницата по частната жалба е депозирала в срок писмено отговор, в който изразява становище че постановеното определение е правилно тъй като са били налице всички кумулативни предпоставки за неговото постановяване. Счита че останалите изброени като процесуални нарушения нямат отношение към законосъобразността на постановеното определение и моли жалбата да бъде оставена без уважение.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Производството по гр.д.№ 899/13 на СлРС е образувано по иск с правно основание чл. 32 ал.2 от ЗС, предявен от Д.М.П. и М.П.М. срещу Д.С.Ц.. Ответницата е подала в срок писмен отговор. С определение по чл. 140 от ГПК, СлРС е насрочил открито с.з. за 10.06.2013г. Със същото определение е приел представените писмени доказателства и допуснал назначаването на съдебно-техническа експертиза. Откритото с.з. на 10.06.2013г. не се е провело, тъй като не са били налице условия за даване ход на делото. Ищците са се представлявали от адв. Ц.Б., редовно упълномощена. Ответницата се е явила лично и с пълномощник – неин син. Тъй като не са били налице доказателства за факта че пълномощника й е син, съдът не го е допуснал  като такъв и приел че е налице ненадлежна представителна власт на пълномощника, поради което  е приел че не са налице условия за даване ход на делото и не е дал ход на същото. В това с.з. не е била представена назначената експертиза. Делото е било отложено за 09.07.2013г.

Преди следващото с.з. вещото лице е депозирало молба , че не е в състояние да изготви експертизата за с.з тъй като не й е осигурен достъп до процесния имот. Пълномощникът на ищците – адв .Б. е подала писмена молба от 04.07.2013г., в която е поискала делото да бъде отложено, тъй като не е изготвена експертизата и на ответницата да бъде наложена глоба, тъй като затруднява движението на делото с факта че не допуска вещото лице до имота.

На насроченото открито с.з. на 09.07.2013г. не са се явили ищците или техния пълномощник. Ответницата се е явила лично, с адв. Х. – редовно упълномощена и с пълномощник – сина й И.Ц.. Чрез адв. Х. ответницата е направила искане съдът да прекрати производството на основание чл. 238 ал.2 от ГПК, тъй като ищците не се явяват в първото с.з. без уважителна причина, не са взели становище по отговора и не са поискали делото да се гледа в тяхно отсъствие.

С атакуваното определение, СлРС е приел че са налице предпоставките за прекратяване на делото и го е прекратил, като е осъдил ищците да заплатят на ответницата направените разноски.

Постановеното определение е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Не са налице кумулативно дадените условия в разпоредбата на чл. 238 ал.2 от ГПК за прекратяване на производството – ищецът да не се яви в първото заседание по делото, да не е вземе становище по отговора на исковата молба и да не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие, както и направено искане от страна на ответника за прекратяване на делото.

Проведеното открито с.з. на 09.07.2013г. не е било първото редовно съдебно заседание по делото. За с.з. на 10.06.2013г. страните са били редовно призовани и следвало да бъде даден ход, независимо от това дали ответницата е представила доказателства за редовно упълномощаване. В това заседание се е явил пълномощника на ищците и ответницата лично т.е. ищците са били представлявани в първото редовно с.з.

Не е налице и другата предпоставка, а именно, страната да не е поискала делото да се гледа в нейно отсъствие. В депозираната молба от пълномощника на ищците става ясно че страната иска отлагане на делото. Съдът правилно е преценил че не са налице условия за отлагане на делото. От молбата, обаче следва да се направи извод че страната желае да участва в разглеждането на делото, като предприема активно процесуално поведение. Дори изрично да не е формулирано искане делото да се гледа в нейно отсъствие, страната е изявила позицията си че желае делото да се разглежда.

Института на прекратяване на производството поради процесуална неангажираност на ищеца е нов за нашия процесуален ред. Същият цели да предотврати воденето на производства, от които страната която  ги е инициирала се е дезинтересирала, а не простото прекратяване на делото. В конкретния случай безспорно ищците с процесуалната си активност са показали че желаят производството да се развива и предприемат необходимите действия в тази посока, поради което прекратяването на производството на основание чл. 238 ал.2 от ГПК е неправилно.

С оглед изложеното, съдът следва да отмени определението за прекратяване и върне делото за продължаване на същото.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                     ОТМЕНЯ Определение от 09.07.2013г. по гр. д.№ 899/13 по описа на Районен съд - Сливен, с което производството по делото е прекратено на основание чл. 238 ал.2 от ГПК.

                     ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на производството.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ: