О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 26.09.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и шести септември, през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 478 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от адв. Христова, в качеството й на пълномощник на Е.Т.И., ЕГН ********** и Т.И.С., ЕГН **********,***, против определение № 210/05.06.2013 г. по гр.д. № 167/2010 г. на Котелски РС, с което  е прекратено производството по гр. д. № 167/2010г. на основание чл. 231, ал.1 от ГПК. В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно. Посочено е, че е във втора фаза на делбата делото не може да бъде прекратено, затова че е било спряно по взаимно съгласие и не е била депозирана молба за възобновяването му. Посочено е, че в този смисъл е трайната съдебна практика на ВКС, Решение № 2408/23.08.1982 г. по гр.д. № 1854/1982 г. на І-во ГО на ВКС. Моли се обжалваното определение да бъде отменено като незаконосъобразно.

         Съделителите В.Д. и Н.К. не изразяват становище по жалбата.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

         Гр.д. № 167/10 г. е било образувано пред Котелския РС по искова молба от В.А.Д.. Правното основание на делото е чл. 69 от ЗН – съдебна делба. Първата фаза на делото по допускане на делбата е приключила с влязло в сила решение № 72/11.11.2011 г. на Котелския РС. Решението на КРС е било потвърдено с влязло в сила решение № 108/08.05.2012 г. по в-гр.д. № 42/12 г. на СлОС.

         С разпореждане от 11.07.2012 г. докладчикът по делото е насрочил същото за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.10.2012 г., като по този начин е започнало реализирането на втората фаза на делбеното производство. В съдебното заседание, проведено на 11.10.2012 г. по направено изрично искане на страните на основание чл. 229, ал.1 т.1 от ГПК съдът спрял производството по делото.

         На 05.06.2013 г. било постановено обжалваното определение № 210 по гр.д. № 167/10 г. на КРС, с което на основание чл. 231 ал.1 от ГПК /тъй като в шестмесечен срок страните не били поискали възобновяване на делото/ производството по него било прекратено.

         Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателките съответно на 14.06.2013 г. /на Т.С./ и на 11.06.2013 г. /на Е.И./. Частната жалба е била депозирана на 14.06.2013 г. в рамките на законоустановения едноседмичен срок.

         Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лица с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

         В теорията /ГПК, приложен коментар 2012 г./ и в съдебната практика безпротиворечиво е прието, че след като делбеното производство, намиращо се във втора фаза е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК – по съгласие на страните, и никоя от тях не е поискала неговото възобновяване в шестмесечен срок, съгласно разпоредбата на чл. 231 ал.1 от ГПК, производството не може да бъде прекратено. Съдът не може да обезсили онези решения, които са влезли в сила преди датата на спиране на производството и с които някои спорни въпроси между страните са били разрешени /относно имотите, страните и дяловете в съсобственост/. По тези въпроси производството е приключило с влязло в сила решение, което е задължително за съда и страните и няма как да бъде игнорирано. Ако бъде прекратено делбеното производство във втората фаза, не би могло да се реализира решението от първата фаза на делбата. В случая има налице влязло в сила решение по допускане на делбата, въпрос, който се разглежда в първата фаза на производството.

         Производството във втората фаза може да бъде прекратено на основание чл. 231 ал.1 от ГПК по отношение на производствата за сметки, ако в шестмесечен срок от спиране на делото страните не са направили искане за възобновяването му. Това е така, защото исканията по сметки могат да бъдат предявени и в отделно производство, извън делбеното. В конкретния случай обаче съдът не е посочил, че това е основанието за прекратяване на делото. С оглед изложеното обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 

         Предвид гореизложеното,

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ОТМЕНЯ определение № 210/05.06.2013 г. по гр.д. № 167/2010 г. на Котелски РС, с което  е прекратено производството по гр. д. № 167/2010 г. на основание чл. 231, ал.1 от ГПК, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

         ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия пред РС – гр. Котел.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: