О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 09.09.2013 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…девети септември……………..…………………………

през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

КРАСИМИРА КОНДОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 488 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на ТД „Вемас” АД, представлявано от изпълнителния директор М.С. против действията на ЧСИ П.Г. по изп.д. № 2012768040068420128370400564.

В жалбата си твърди че обжалва действията на ЧСИ, изразяващи се в извършен на 08.08.2013г. опис на притежаван от дружеството недвижим имот, тъй като дружеството не е било редовно призовано за насроченото принудително действие, описът е насрочен и осъществен при липса на изискуемата индивидуализация на имота и описаният имот не е бил възбранен от ЧСИ преди извършването на описа. Подадена е и допълнителна жалба, в която се твърди че обжалваното действие на ЧСИ попада в обсега на действията посочени в чл. 435 ал.2 от ГПК, които могат да бъдат обжалвани от длъжника, тъй като се отнася до предприети действия по отнемане на ипотекирания имот, като жалбата изхожда от длъжник, който е бил принудително отстранен от имота, въпреки че не е била надлежно уведомен за предприетото изпълнение.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Взискателят не е депозирал писмени възражения.

Съдът намира подадената жалба за недопустима.

Жалбоподателят ТД „Вемас” АД е ипотекарен длъжник, поради което в изпълнителното производство разполага с правата, с които разполага и длъжника. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В подадената жалба се сочи че се обжалва извършването на опис на 08.08.2013г. от ЧСИ. Жалба срещу това действие в изпълнителното производство от длъжника е недопустима. В допълнителната жалба се сочи че се обжалва „предприети действия по отнемане на ипотекирания имот, като жалбата изхожда от длъжник, който е бил принудително отстранен от имота, въпреки че не е била надлежно уведомен за предприетото изпълнение”. Безспорно не е налице и отстраняване на длъжника от недвижим имот. Разпоредбата на чл. 435 ал.2 пр. трето визира действия в изпълнителното производство по отнемане на движими вещ или въвод във владение , извършен чрез отстраняването на длъжник по см. съответно на чл. 521 и 522 от ГПК т.е. действия по принудително изпълнение на непарични вземания, а действия в изпълнителното производство по изпълнение на парични вземания чрез публична продан на недвижим имот.От изложеното е видно че не се обжалва изпълнително действие, подлежащо на обжалване по реда на чл. 435 и сл. от ГПК, поради което подадената жалба е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по настоящото дело прекратено.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата ТД „Вемас” АД, ЕИК 119015095, с. Г., С. област, ул. „К.” № *, представлявано от изпълнителния директор М.С. против действията на ЧСИ П.Г. по изп.д. № 2012768040068420128370400564, извършени на 08.08.2013г.,  като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 488/2013г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :