О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 24.09.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 500 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от Д.Ц.Д. против определение № 9516 от 09.08.2013г. постановено по гр.д. № 2596/2013г. на СлРС, с което е отказано освобождаване от държавна такса за образуване и разноски при разглеждане на гражданското производство.

В частната жалба се сочи, че  първоинстанционния съд неправилно е преценил изискуеми по закон предпоставки и отказал освобождаването от държавна такса и разноски аргументирайки се със заплатения адвокатски хонорар и липсата на задължения за издръжка. Твърди се, че видно от приложените писмени доказателства за здравословното състояние, възрастта и получаваните доходи, ищецът е в невъзможност да заплати дължимата държавна такса.

Насрещната страна е оспорила жалбата и е настоявала за потвърждаване на обжалваното определение по съображения, че не били налице основанията по чл. 83 и 84 от ГПК за освобождаването.

 

         След анализ на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна :

         Пред СлРС е депозирана искова молба от Д.Ц.Д. против П.А.А. и „Геостройкомплект” ЕООД с правно осн. чл. 74 от ЗС и обща цена на частични претенции 20 000лева.

В исковата молба е направено особено искане за освобождаване от държавна такса и разноски, като са представени  документи за собственост – нотариален акт за покупко -продажба на апартамент, удостоверение от НОИ за размера на получаваната пенсия 313.26 лева, ЕР на ТЕЛК относно здравословното състояние на ищеца, решение № 412/05.04.2002г. по гр.д. № 2186/2001г. на СлРС и декларация за семейно и имуществено състояние.

Сливенски районен съд е постановил атакуваното определение № 9516 на 09.08.2013г. по гр.д. № 2596/2013г., с което е отказал освобождаване от държавна такса и разноски в производството, като е приел, че не са налице условията на чл. 83, ал.2 от ГПК.

Сливенски окръжен съд, след като обсъди оплакванията и доводите, изложени в частната жалба и като извърши проверка на обжалваното определение съобразно изискванията на чл.278 ГГК, прие за установено следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал.1 ГПК, от легитимирана страна, против подлежащ на обжалване съдебен акт при наличие на правен интерес от обжалване, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения:

Сливенски окръжен съд в настоящия съдебен състав намира атакуваното определение за неправилно. Процесуалния ред изисква преди да бъде разгледано искането за освобождаване от държавна такса да бъде определен нейния размер. Именно размерът на държавната такса следва да се съпостави с предпоставките изброени в разпоредбата на чл. 83, ал.2 от ГПК. Без да е конкретизиран нейния размер е невъзможно задължението за плащане да се съпостави с възможността за плащане. Още повече, че в конкретния случай е възможно да бъде определено и частично освобождаване от дължимите държавна такса и разноски. Изцяло в задълженията на съдията – докладчик е определянето на дължимия размер на държавната такса по разглежданото производство. Като не е сторил това, първоинстанционния съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и делото върнато за извършване на необходимите процесуални действия.

 

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОТМЕНЯ определение № 9516 от 09.08.2013г. постановено по гр.д. № 2596/2013г на СлРС.

Връща делото за изпълнение на съдопроизводствените действия по движение на производството.

Определението не подлежи на обжалване.

                                              

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                            2.