О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Сливен, 25.10.2013 г.

 

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

 МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 504 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК

 

         Образувано е по жалба на адв. Е.  пълномощник на ”ХЕМУС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление гр. Т., ул. „К.Б.” бл. * вх. * ап. *, длъжник по изп.д. № 20128370401434 против действията на ЧСИ Г. изразяващи се в отказ да прекрати изпълнителното производство образувано по изпълнителен лист от 12.12.2012 г. , издаден по ч. гр.д..№ 6127/2012 г. по описа на СлРС, който е обезсилен. В жалбата се сочи, че неправилно ЧСИ не е прекратил образуваното изпълнително дело въпреки ,че  изпълнителният лист въз основа на който е образувано, е обезсилен с влязло в сила определение от 18.03.2013 г. по в. ч.гр.д. № 153/2013 г. на СлОС , потвърдено от определение № 418/14.06.2013 г. на ВКС по ч.т.д. № 2405/2013 г.  Жалбоподателят сочи, че е налице хипотезата на чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК за прекратяване на изпълнителното дело и отказът на  ЧСИ да го прекрати е незаконосъобразен. В жалбата се съдържа оплакване и за определените и в хода на изпълнението разноски, като е посочено, че същите не са съобразени с размера на изпълняемото право, прекомерни са и не се дължат.  Моли се да се отмени отказът на ЧСИ П. Г. да прекрати изпълнително дело№ 20128370401434. Алтернативно се иска  да бъде изменен размерът на разноските по съдебното изпълнение включително адвокатски разноски.

         Взискателят по изпълнителното дело изразява становище за недопустимост и неоснователност на жалбата. Сочи се , че обжалваното действие на ЧСИ не попада в кръга на тези, които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното дело, изрично посочени в разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК. Страната счита, че е недопустимо обжалваното и искането за изменение на разноски по изпълнителното дело, на същото основание. Взискателят излага становище, че разгледана по същество жалбата е и неоснователна, тъй като издаденият изпълнителен лист, въз основа на който е образувано изпълнителното дело, е само частично обезсилен, поради което  не може да е налице хипотезата на  чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК за прекратяване на изпълнителното производство. Моли се частната жалба да бъде оставена без разглеждане,а в случай че съдът приеме, че жалбата е допустима да я остави без уважение като неоснователна.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ЧСИ е посочил, че жалбата е неоснователна, тъй като изпълнителният лист , въз основа на който е образувано изпълнителното дело, е само частично обезсилен, поради което не е налице хипотезата на  чл.433 ал. 1 т. 3 от ГПК.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изп.д. № 2012837041434 е образувано във връзка с депозирана на 18.12.2012 г. молба пред ЧСИ П. Г. от „ГРАДИ „ ЕООД гр. Сливен срещу длъжниците „ХЕМУС ГРУП” ООД гр. Т. и Д.Н.С. на основание издаден по ч.гр.д. 6127/2012 г. на РС – Сливен изпълнителен лист от 12.12.2012 г.  Изпълнителният лист бил за сумата от 268 302.42 лв. - главница по изискуемо неизплатено вземане по споразумение от 25.02.2010 г. , както  неустойка по споразумение  от 25.02.2010 г. в размер на  511 921.02 лв. за периода от 04.05.2010 г. до 12.12.2012 г. , законна лихва в размер на 15 605 лв. и държавна такса от 8 100 лв. адвокатски хонорар.

         На 18.03.2013 г. било постановено определение по ч.гр. д. № 153/2013 г. на СлОС, с което изпълнителният лист бил частично обезсилен за сумата  от 511 921.02 лв. и за разликата от 8 151.65 лв. до пълния претендиран размер разноски в размер на 23 705 лв.

         Определението на СлОС е било предмет на разглеждане по ч.т.д. №2405/2013 г. на ВКС на РБ по депозирана касационна жалба. По делото било постановено определение № 418/14.06.2013 г., с което с касационната жалба по отношение на определението на СлОС в частта, с която е отменено разпореждането за незабавно изпълнение инкорпорирано в заповед №4066/12.12.2012 г. издадена от РС – Сливен по ч.гр.д. № 6127/2012 г. и е обезсилен издаденият изпълнителен лист, е оставена без разглеждане. По такъв начин на практика определението на СлОС в частта, с която  е отменено разпореждане  за издаване на заповед за незабавно изпълнение в частта за сумата от 511 921.02 лв. представляваща неустойка за забава и за разликата от 8 151.65 лв. до пълния претендиран размер от 23 705 лв. разноски по делото, както и в частта, с която е обезсилена издадената заповед № 4066/12.12.2012 г. , е оставено в сила.

         На 07.08.2013 г. пред ЧСИ е било депозирано искане от длъжника „ХЕМУС ГРУП” ООД за прекратяване на изпълнителното дело, поради настъпване на хипотезата на чл. 433 т. 3 от ГПК, а именно обезсилен изпълнителен лист, въз основа на който е образувано изпълнителното дело.

         По искането за прекратяване на изпълнителното дело ЧСИ се  произнесъл със становище с непосочена дата, с което приел че не са налице основанията за прекратяване на производството, тъй като за част от  сумата посочена в изпълнителния лист не е налице отмяна на заповедта за изпълнение и обезсилване на изпълнителния лист и това е основание за продължаване на съдопроизводствените действия. Длъжникът е бил уведомен за становището на ЧСИ на 20.08.2013 г.

         На 23.08.2013 г. е била депозирана процесната частна жалба.

         Частната жалба е процесуално недопустима . Същата е подадена в срок, но са обжалвани действия от длъжника , които не подлежат на обжалване .

         В разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК изрично са изброени действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното производство . Това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. В настоящия случай действията , които се обжалват са отказът на ЧСИ да прекрати  изпълнителното дело, поради обезсилване на изпълнителния лист във връзка с който е образувано и в частта на разноските по изпълнението.  Тези действия не подлежат на обжалване от длъжника по реда на чл. 435 ал. 2 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

 

По тези съображения, съдът  

 

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на адв. Е.  пълномощник на ”ХЕМУС ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление гр. Т., ул. „К.Б.” бл. * вх. * ап. *, длъжник по изп.д. № 20128370401434 против действията на ЧСИ П. Г., като процесуално недопустима .

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 504 по описа на Сливенския окръжен съд за 2013 г. поради недопустимост на жалбата.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен дневен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ :