О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 16.09.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 507 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу определение № 1899/08.07.2013 г. по гр. д. № 2422/2013 г. на СлРС, с което не е допуснато обезпечение на предявените обективно съединени искове в размер общо на сумата от 23 567.86 лв., предявени от  „Уейв Системс” ЕООД, ЕИК 130344937 със седалище и адрес на управление гр. С., жк „Д. *” ул. „Д.В.” № *, представлявано от управителя К.П. против „Строй-Консулт” ЕООД, ЕИК 829098559, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Д.” № *, представлявано от управителя Ж.С.Д..

Твърди се че определението е необосновано и незаконосъобразно. За да откаже допускането на това обезпечение съдът е приел, че не били ангажирани доказателства, които да сочат, че съществува опасност от затрудняване или неизпълнение на съдебното решение. Този извод на съда обаче противоречал както на съдебната теория, така и на съдебната практика. Съдът изобщо не е  обсъдил конкретните обстоятелства, от които се извежда наличието на обезпечителна нужда и към исковата молба са приложени писмени доказателства, от които е видно, че представител на ответника изрично признал финансовите му затруднения. От друга страна осъдителният характер на исковете обуславя наличието на обезпечителна нужда. Поради това се иска отмяна на постановеното определение и произнасяне с ново, което да допусне исканото обезпечение чрез налагане на запор на банковите сметки на ответника.

Безспорно е установено, че са налице, с оглед представените писмени доказателства, основанията да бъде уважена молбата за допускане на обезпечението. Законът, за да бъде допуснато обезпечение, изисква да са налице няколко кумулативно дадени предпоставки, а именно искът да е допустим, да е налице обезпечителната нужда, т.е. без искането обезпечение за ищеца да е невъзможно или да се затрудни осъществяване на правата по решението, което евентуално ще е в негова полза, както и предлаганата обезпечителна мярка да е подходяща.

Настоящият състав намира, че в случая са налице всички тези предпоставки, което е видно от приложените към молбата доказателства. Неправилно районният съд е приел, че не са били ангажирани доказателства , от които да е видно, че съществува опасност от затрудняване или неизпълнение на съдебното решение, поради поведението на ответника. Не се е съобразил с обстоятелството, че претендираното вземане е по повод на сключен договор и допълнително споразумение между страните , за което ищецът твърди, че не е спазено от ответната страна и необосновано са забавени плащанията по него. Така следва да се приеме, че действително, при едно положително за ищеца решение, той може да се окаже затруднен за изпълнението на това решение с оглед поведението на ответника свързано с изпълнението на договора и споразумението. Ето защо съдът следва да допусне запор на банковите сметки във всички банки и по този начин да гарантира удовлетворяването на ищците по бъдещия иск при евентуално положително решение за тях.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1899/ 08.07.2013 г. по гр.д. № 2422/2013г. на Сливенския районен съд, с което не е допуснато обезпечение на предявените обективно съединени искове в размер общо на сумата от 23 567.86 лв., предявени от  „Уейв Системс” ЕООД, ЕИК 130344937 със седалище и адрес на управление гр. С., жк „Д. *” ул. „Д.В.” № *, представлявано от управителя К.П. против „Строй-Консулт” ЕООД, ЕИК 829098559, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Д.” № *, представлявано от управителя Ж.С.Д., чрез налагане на ЗАПОР върху банковите сметки на „Строй Консулт” ЕООД гр. Сливен в „Райфайзенбанк България” еАД  , Общинска банка Ад и ОББ” АД, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ДОПУСКА обезпечение на предявените обективно съединени искове в размер общо на сумата от 23 567.86 лв., предявени от  „Уейв Системс” ЕООД, ЕИК 130344937 със седалище и адрес на управление гр. С., жк „Д. *” ул. „Д.В.” № *, представлявано от управителя К.П. против „Строй-Консулт” ЕООД, ЕИК 829098559, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Д.” № *, представлявано от управителя Ж.С.Д., чрез налагане на запор на банковите сметки на ответника „Строй-Консулт” ЕООД в „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Общинска банка” АД и „Обединена българска банка” АД до размера на претендираната сума по обективно съединените искове.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ обезпечителна заповед съгласно определението.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: