О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 07.10.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на седми октомври през две хиляди и тринадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 510 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действия на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 ал.2 и следващите от ГПК.

         Образувано е по повод жалба от длъжника С.И.С. против действия на съдебния изпълнител насочени към имущество, което смята за несеквестируемо. Иска се отмяна на атакуваните действия.

Жалбата е връчена редовно на взискателя, който в законоустановения срок е депозирал отговор, в който навежда възражения относно допустимостта и основателността на жалбата.

Представени са обяснения от съдебния изпълнител, в който се излага хронологията на извършените действия по движение на изпълнителното дело.

След като се запозна с доказателствата по представеното изпълнително дело, изложеното в жалбата и отговора по нея, настоящия съдебен състав при СлОС констатира следното :

На 16.07.2013г. Държавен съдебен изпълнител при РС – Нова Загора е съставил по дело № 20132220400184 протокол за изземване на движими вещи и предаване на пазач, в който са описани следните вещи : Хладилник с фризер, Холова гарнитура, Климатик, Телевизор и TV – шкаф. На извършения опис и изземване са присъствали страните по делото и подписали съставения протокол.

Взискателят е поискал насрочване на публична продан на иззетите вещи и с разпореждане от 31.07.2013г. е насрочен явен търг с устно наддаване за 28.08.2013г. Поради нередовно разгласяване, насроченият търг не е проведен.

На 26.08.2013г. е депозирана от длъжника разглежданата жалба против действията обективирани в протокола съставен на 16.07.2013г.

Гореизложеното мотивира следните правни изводи :

Жалбата е недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане.

Съгласно разпоредбата на чл. 436, ал.1 от ГПК Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му. В конкретния случай длъжникът е присъствал на атакуваното действие на ДСИ и подписал съставения протокол на 16.07.2013г. Законоустановения срок за обжалване на действието е едноседмичен и изтича на 23.07.2013г.

Жалбата е депозирана от длъжника на 26.08.2013г., т.е. след изтичане на законоустановения срок и като такава се явява процесуално недопустима. Съдът следва да я остави без разглеждане и прекрати образуваното производство.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от С.И.С. с ЕГН ********** *** срещу действията на ДСИ при РС – Нова Загора обективирани в протокол от 16.07.2013г. за изземване на движими вещи и предаване на пазач, съставен по изпълнително дело № 20132220400184 по описа на СИС при РС – Нова Загора.

 

Прекратява производството по делото.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :