О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 16.09.2013 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 513 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение за прекратяване на исково производство поради направено възражение за местна подсъдност и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението е незаконосъобразно и неправилно, тъй като счита, че в случая е приложима разпоредбата на чл. 113 от ГПК и като потребитал може да предяви иска си по своя настоящ или постоянен адрес. Освен това счита, че съдът неправилно е интерпретирал понятието „потребител”, позовава се на разпоредбата на пар. 1 т. 43 от ДР на ЗЕ, според която такъв може да бъде и физическо и юридическо лице. Поради това моли въззивния съд да отмени атакуваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия от СлРС.

Ответната  по частната жалба страна е подала писмен отговор в законовия срок, с който я оспорва като неоснователна. Заявява, че РС правилно е уважил възражението му за липса на местна подстъдност, като е постановил определението си в съответствие с правилата на ГПК и моли въззивната инстанция да го потвърди.

Въззивният съд намира, че частната жалба е подадена в срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, поради което е допустима.

Разгледана по същество, обаче, същата е неоснователна, с оглед което не следва да бъде уважена.

Частният жалбоподател е предявил пред СлРС иск против “ЕВН България Електроснабдяване” ЕД, гр. Пловдив, отрицателен установителен иск с цена 587, 37 лв. с правно основание чл. 124 от ГПК. Посоченият ответник има седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, няма клонове и поделения на територията на гр. Сливен, съответно – в района на действие на СлРС. /Такова поделение има “ЕВН България Електроразпределение” АД, но това дружество нито е страна по делото, нито страната-ответник е в някаква процесуалноправна зависимост с него./ Поради това не може да се приложи правилото за определяне на местна подсъдност по местонахождението на подразделение на ЮЛ, съгласно чл. 108 ал. 1 пр. 2 от ГПК. Неприложима е и разпоредбата на чл. 113 от ГПК, уреждаща местна подсъдност по настоящия или постоянния адрес на ищеца, когато е предявен иск на потребител, тъй като ищецът е ЮЛ и като такова няма качеството “потребител” по смисъла на пар. 13 т. 1 от ЗЗП. Тази разпоредба има приоритет пред цитираната в частната жалба разпоредба на пар. 1 т. 43  от ДР на ЗЕ, която дефинира понятието за целите само на този закон. По отношение на процесуалните правила съдържанието на това понятие се определя от специалната норма, регламентираща правата на потребителя – ЗЗП. Поради това действа общото правило за местната подсъдност, регламентирано в чл. 105 от ГПК и искът следва да бъде предявен и разгледан от съда по седалището на ответника.

Така, след като правните изводи на двете инстанции съвпадат, частната жалба е неоснователна и не следва да се уважава. Атакуваното определение следва да се потвърди, като законосъобразно.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2144 от 07.08.2011 г. по гр. д. № 2360/13г. на СлРС, с което е прекратено производството пред районен съд - Сливен поради липса на местна подсъдност и делото е изпратено на ПРС,  като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението  не подлежи на  касационно обжалване с оглед цена на иска под 5 000лв..

 

                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: