ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 11.10.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д. № 522 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба и се разглежда по реда на чл. 275 и сл. от ГПК – подадена срещу определение за прекратяване на производството по ч.гр.д. № 2520/2013г. на РС – Сливен и изпращането му по подсъдност за произнасяне по молбата на „СИУС“ ООД – гр. Пловдив за обезпечаване на бъдещ иск по чл. 124, ал. 4 от ГПК

Жалбоподател е Х.А. като ответник по бъдещия иск, чието обезпечение се иска.

В жалбата си развиват подробни съображения като поддържа, че родово компетентен съд по искането е районния съд. Излага доводи и за неоснователност на молбата за допускане на обезпечението по чл. 390, ал. 4 от ГПК.

Иска се отмяна на обжалваното определение от 15.07.2013г. за прекратяване на производството по ч.гр.д. № 2520/2013г. на РС – Сливен и връщането на делото за разглеждане на молбата от РС – Сливен като компетентен съобразно правилата за родова и местна подсъдност

Молителя – „СИУС“ ООД чрез пълномощник – адв- В. А. е подал възражение,  с което оспорва частната жалба като недопустима – подадена от лице, без активна порцесуална легитимация в това производство, както и поради подадена от дружеството молба за оттегляне и прекратяване на производството по ч.гр.д № 2520/2013г. на РС – Сливен на основание чл. 232 от ГПК. Евентуално счита, че частната жалба е неоснователна.

Настоящият състав, след като се запозна с ч.гр.д. № 2519/13г. на слРС и взе предвид изложените от страните съображения, намира частната жалба за недопустима.

Правото на жалба на ответника по молбата за допускане на обезпечение, регламентирано в чл. 396 от ГПК, се поражда единствено в хипотезата на уважена молба, тоест – когато е допуснато обезпечение /в случая – на бъдещи искове/. Едва тогава в правната сфера на ответника настъпва изменение и именно срещу това е предвидената  защита. Когато молбата е оставена без уважение, право на жалба има само молителят, чийто правен интерес е накърнен. В случая липсва произнасяне по молбата,  няма допуснато обезпечение, поради което правното положение на бъдещия ответник не е засегнато с акта на съда и това изключва правния интерес от обжалване на определението на СлРС, с което той изпраща молбата за допускане на обезпечение на бъдещи искове на компетентен съд. Всички въведени в частната жалба аргументи са ирелевантни.

Ето защо частната жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея производство следва да се прекрати също като недопустимо.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 396 ал. 1 от ГПК съдът

                                                    

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от Х.А., род. На ***г., немски гражданин против определение във връзка подсъдността от 15.07.2013г. по ч.гр.д. № 2520/13г. на СлРС, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 522/13г. на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му  пред ВКС на РБ!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.