О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 11.10.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на единадесети октомври, през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 КРАСИМИРА КОНДОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 523 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от Агенция „Пътна инфраструктура” – София – Областно пътно управление, гр. Сливен против определение № 2139/06.08.2013 г. по гр.д. № 1628/13г., с което е отхвърлено искането на жалбоподателя по делото да бъде привлечено  като трето лице – помагач ДЗЗД „Консорциум строителство и поддържане на пътища”. В жалбата се сочи, че определението на СлРС е незаконосъобразно, тъй като още с исковата молба, депозирана по делото на 18.06.2013г. жалбоподателят е поискал привличане на трето лице – помагач ДЗЗД „Консорциум строителство и поддържане на пътища” като е посочил и дружествата, които го съставляват, а именно: „БИНДЕР” АД, гр. Сливен и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН” ЕООД, гр. Сливен. Жалбоподателят е посочил, че е изпълнил указанията на съда и е представил актуални състояния на двете дружества, които са в гражданско сдружение и които иска да бъдат привлечени като трето лице помагач. Моли се обжалваното определение да бъде отменено като незаконосъобразно и да бъде допуснат за разглеждане по делото обратния иск срещу „БИНДЕР” АД, гр. Сливен и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН” ЕООД, гр. Сливен.

          Ответната страна не изразява становище по жалбата.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

         Гр.д. № 1628/13 г. е било образувано пред Сливенски РС по искова молба от  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, гр. София против АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, гр. София. Предявеният иск е бил с правно основание чл. 213 ал.1 от КЗ във вр. с чл.50 от ЗЗД. На ответника била изпратена искова молба, ведно с документите съдържащи се в нея. Същият е получил на 20.05.2013 г. В законоустановения срок бил депозиран отговор от ответника, с който предявеният иск бил оспорен като неоснователен. В отговора на исковата молба било посочено, че дейностите по зимно поддържане на пътищата, разположени на територията на област Сливен са възложени по реда на ЗОП на ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ ПЪТИЩА”, гр.Сливен, представлявано от представителите на съставляващите го търговски дружества, а именно „БИНДЕР” АД – Сливен и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЛИВЕН” ЕООД, гр. Сливен.

         В отговора било направено искане да бъде привлечено като трето лице – помагач ДЗЗД „Строителство и поддържане на пътища”, гр.Сливен, а на основание чл. 219 ал.3 от ГПК бил предявен обратен иск срещу третото лице ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ ПЪТИЩА”, гр. Сливен, съставено от БИНДЕР” АД – Сливен и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЛИВЕН” ЕООД, гр. Сливен. С отговора на исковата молба била депозирана и искова молба срещу трето лице помагач, а именно срещу  ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ ПЪТИЩА”, гр. Сливен, представлявано от представителите на съставляващите го търговски дружества, а именно „БИНДЕР” АД – Сливен и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЛИВЕН” ЕООД, гр. Сливен.

         Жалбоподателят представил по делото и актуално правно основание на третото лице помагач „КОНСОРЦИУМ СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА”, ведно с актуалното състояние на съставляващите го съдружници „БИНДЕР” АД и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ” АД като изрично посочил, че Консорциумът е сдружение по ЗЗД.

         На 06.08.2011г. било постановено обжалваното определение, с което съдът приел, че искането за конституиране на „Консорциум строителство и поддържане на пътища” създаден  като дружество по ЗЗД не следва да бъде уважавано, тъй като  Консорциумът представлявал неперсофициран субект, т.е. не е юридическо лице, не притежава правоспособност и правосубектност, поради което не може да бъде страна в граждански исков процес .

         Обжалваното определение било съобщено на жалбоподателя на 07.08.13г. и в рамките на законоустановения едноседмичен срок на 13.08.2013г. била депозирана процесната жалба.

         Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

         Действително според теорията и практиката, дружествата създадени по ЗЗД са неперсофицирани субекти и като такива не могат самите те да са страна в исково производство. Те обаче могат да вземат участие в исковото производство чрез дружествата, които ги съставляват. В конкретния случай „КОНСОРЦИУМ СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА” е съставен от две правоспособни юридически лица, а именно „БИНДЕР” АД, гр. Сливен, представлявано от Г.В.С. и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЛИВЕН” ЕООД, представлявано от Г.Д.Г.. Жалбоподателят е посочил дружествата, които съставляват Консорциума, поискал е той да бъде конституиран чрез тях, предявил е обратен иск по чл. 219 от ГПК против тях (като съдружници в ДЗЗД) и им е представил актуално състояние. Ако на първоинстанционният съд не е било напълно ясно дали страната желае да конституира като трето лице помагач по делото самия Консорциум или сдруженията, които го съставляват, то е следвало да даде указания на ответника да конкретизира своето искане. Настоящият съдебен състав обаче намира, че от данните по делото е пределно ясно, че е било поискано конституиране на трето лице помагач на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА”, чрез съставляващите го дружества „БИНДЕР” АД и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН”, ЕООД, гр. Сливен. С оглед на това, намира че частната жалба е основателна и следва да бъде уважена като обжалваното определение бъде отменено като незаконосъобразно и делото бъде върнато на Районен съд за предприемане на необходимите процесуални действия по конституиране на трето лице – помагач по делото.   

 

 

         Предвид гореизложеното,

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ОТМЕНЯ определение № 2139/06.08.2013 г. по гр.д. № 1628/2013 г. на Сливенски РС, с което  е отказано конституиране на трето лице – помагач като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

         ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия пред РС – гр.  Сливен.

 

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: