ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

23.10.2013 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  570 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

           

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Р.Е.Х.  против Определение № 2442 от 17.09.2013г. по гр. д.№ 3104/13 по описа на СлРС, с което е отказано освобождаването й от внасяне на държавна такса по посоченото дело. Счита същото за неправилно, тъй като са налице условията за нейното освобождаване, а дори и съдът да е приел че липсват доказателства за имотното й състояние то е следвало да й укаже да ги представи. Моли да бъде отменено определението и да бъде освободена от внасянето на д.т.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Р.Е.Х. е подала до СлРС искова молба срещу Х.Х. Х. по иск с правно основание чл. 49 ал.1 от СК. С исковата молба е поискала да бъде освободена от такси и разноски, тъй като е безработна, няма доходи и тъй като отговаря на условията за оказване на правна помощ. Представила е карата от БТ-Сливен, копие от Решение на НБПП.

С атакуваното определение, състав на СлРС, е приел че не са налице предпоставките на чл. 83 ал.2 от ГПК за освобождаване на ищцата от такси и разноски, тъй като не е представила  декларация по т.2 за имущественото си състояние, както и липсват данни за семейното й положение и доходите на членовете на семейството й.

Определението е неправилно. Следвало е СлРС да изиска от ищцата на основание чл. 101от ГПК, да представи доказателства установяващи данни за семейното й положение и доходите на членовете на семейството й, както и декларация по чл. 83 ал.2 т.2 от ГПК за имущественото й състояние. Тези доказателства са представи с частната жалба. Преценени в съвкупност с представената карта за регистрация от БТ-Сливен, същите обосновават правния извод, че се налице условията за освобождаването на ищцата от такси и разноски на основание чл. 83 ал.2 от ГПК.

С оглед разпоредбата на чл. 278 ал.2 от ГПК, следва да настоящата инстанция да реши сама въпроса по жалбата, като освободи ищцата от внасянето на такси и разноски в производството по гр.д.№ 3104/13 на СлРС.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                    

                     ОТМЕНЯ Определение № 2442 от 17.09.2013г. по гр. д.№ 3104/13 по описа на Районен съд - Сливен, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

                     ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 83 ал.2 от ГПК, ищцата Р.Е.Х., ЕГН ********** от внасяне на държавни такси и разноски в производството по гр.д.№ 3104/13 на СлРС.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: