ОПРЕДЕЛЕНИЕ 623

 

Гр. Сливен, 17.10.2013г. СЛИВЕНСКИ    ОКРЪЖЕН    СЪД,    гр.    отделение    в    закрито    заседание    на седемнадесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

като се запозна с докладваното гр.д.№ 573 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена Я.Й.А., с която предявява против „Декотекс" АД иск за заплащане на обезщетение в размер на 30000лв. за неимуществени вреди, причинени в следствие на трудова злополука, който размер представлява разликата между изплатено до момента обезщетение в размер на 5000лв. и пълния размер на дължимото обезщетение от общо 35000лв.

Посочените обстоятелства, на които ищецът е основал претендираното от него право определят спора като трудов по чл. 200 от КТ и чл. 357 от КТ.

С оглед характера на спора като трудов, съдът намира, че размерът на предявения иск е без значение за определяне на родово компетентния съд по смисъла на чл. 104, т. 4 във р. с чл. 103 от ГПК.

Съгласно чл. 103 от ГПК на районния съд са подсъдни всички дела, с изключение на тези,, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. С разпоредбата на чл. 104, т. 4 от ГПК исковете по трудови спорове са изключени изрично от родовата компетентност на окръжния съд като първа инстанция, което налага прекратяване на делото и изпращането му за разглеждане от Районен съд - Сливен като компетентен съобразно правилата за родова и местна компетентност.

Поради това, на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК съгласно чл. 103 във връзка с чл. 104 т. 4 от ГПК и чл. 357 от КТ съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 573 по описа за 2013г. на ОС - гр. Сливен и съобразно правилата на родовата и местна подсъдност ИЗПРАЩА делото за разглеждане от компетентния РАЙОНЕН СЪД - СЛИВЕН!

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд - гр. Бургас!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: