О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 17.10.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                  МАРИЯ БЛЕЦОВА                    

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно гр. д. N 575 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

       Производството е по частна жалба от Г.Д.Х., чрез процесуалният му представител адв. С.Р., против определение от 23.09.2013г. по гр.д. № 2245/2013 г. на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлена молбата за изменение на постановеното по делото решение в частта за разноските.

       Твърди се, че определение е незаконосъобразно и необосновано, като не са изложени аргументирани конкретни оплаквания.

       Насрещната страна  е депозирала отговор на тази частна жалба.

       В писменият си отговор твърди, че жалбата е изцяло неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Безспорно е,че молителката е подала молба с правно основание чл. 8 и сл. от ЗЗДН, като е твърдяла, че то е било извършено от ответника спрямо нея и детето. Молбата се е поддържала в съдебно заседание изцяло, а не както се прави твърдение в жалбата, че по отношение на детето не е поддържана, това обаче по принцип е ирелевантно за разноските, тъй като се касае за актове на домашно насилие и след като съдът с решението си е установил такова, то на молителката и се дължат сторените разноски.

       Настоящият състав намира частната жалба за неоснователна, като изцяло споделя съображенията на районния съд изложени в атакуваното определение. Безспорно е, че в случая съдът е констатирал осъществяването на домашно насилие, така както се е твръдяло в молбата на молителката и след като тя се явява основателна, то ответникът дължи сторените от нея разноски. В случая е без значение дали само за някои или за всички случаи посочени в молбата като домашно насилие съдът е установил наличието му, както и е без значение дали само по отношение на молителката или по отношение и на детето на която тя е законна представителка има такова. Важно е обстоятелството свързано с извършване на домашно и щом такова е било осъществено  причинителят дължи на страната разноски.

       Ето защо съдът намира, че частната жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

          Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

       ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба от Г.Д.Х., чрез процесуалният му представител адв. С.Р., против определение от 23.09.2013г. по гр.д. № 2245/2013 г. на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлена молбата за изменение на постановеното по делото решение в частта за разноските.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: