О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 11.11.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на единадесети ноември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 579 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от К.П.П. против определение № 2372/12.09.2013г., допълнено в частта за разноски с определение № 2402/13.09.2013г. постановени по гр.д. № 823/2013г. на Сливенски районен съд. Частния жалбоподател навежда възражения за неправилност на атакувания съдебен акт, с който е прекратено производството по делото, поради недопустимост на исковата претенция.

Частната жалба е връчена редовно на другите страни, чрез техния процесуален представител. В законоустановения срок не е депозиран отговор по нея.

След като запозна с представеното гр.д. № 823/2013г. на СлРС и приложените към него доказателства, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд констатира следното :

Предявена е иск от К.П.П. срещу Л.Г.Т., Й.Р.Т., Р.В.К. и К.Л.К. за обявяване нищожност на Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 83 от 12.05.2004г., том ІV, рег. № 3746, дело № 421/2004г. на Нотариус Д.Н., с район на действие СлРС.

С разпореждане № 760/18.03.3013г. исковата молба е оставена без движение, като към ищцата са дадени подробни указания за отстраняване на конкретизирани нередовности по нея.

След изтичане на дадения срок, съдът е приел че нередовностите са изправени и дал ход на размяната на книжа между страните. Депозиран е отговор на исковата молба от ответниците.

С определение № 2372/12.09.2013г. първоинстанционния съд е оставил без разглеждане предявеният иск и прекратил производството по делото, поради недопустимост. В мотивите съдът е приел, че иска се основава на възражения за собственост, по които е налице влязло в сила съдебно решение, постановено по гр.д. № 4387/2011г. на СлРС. С оглед прекратяване на производството, с определение № 2402/13.09.2013г. първоинстанционния съд е присъдил деловодни разноски.

Двете определения са връчени на ищцата К.П. на 16.09.2013г., като разглежданата частна жалба е депозирана на 19.09.2013г. пред СлРС.

Предвид горното, съдът направи следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването и срещу акт, подлежащ на инстанционен контрол. Същата е допустима.

Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения :

Хипотезите на нищожни нотариални действия/удостоверявания са изрично и изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 576 от ГПК. В конкретния случай ищецът е предявил иск за прогласяване нищожност на нотариален акт, поради липса на валидна форма - на осн. чл. 576 във вр. с чл. 580 т.1 от ГПК. Същият е допустим, при обосноваване на правния интерес от водене на производството, в която посока следва да му бъдат дадени указания.

В исковата молба се твърди, че нотариалният акт е издаден 405 дни преди възможната дата 20.06.2005г. В уточняващата такава се навеждат твърдения за липса на право на собственост у прехвърлителите на имота. В случай, че първоинстанционния съд намира наведените в исковата молба и допълнителната такава твърдения за неотносими към формулирания петитум, е следвало да даде конкретни и ясни указания в тази насока. Неправилно първоинстанционния съд се е позовал на постановеното решение по гр.д. № 4387/2011г. на СлРС, с което със сила на присъдено нещо е решен ревандикационния спор между страните. Същото не представлява отрицателна процесуална предпоставка за разглеждане на предявеният иск за прогласяване нищожност на нотариалното удостоверяване, поради липса на валидна форма.

Предвид изложеното се налага извода, че първоинстанционния съд е постановил неправилен съдебен акт, поради което същият следва да бъде отменен, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, респ. следва да бъде отменено и определение № 2402/13.09.2013г., с което са присъдени деловодните разноски при прекратяване на делото.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2372/12.09.2013г. и определение № 2402/13.09.2013г. постановени по гр.д. № 823/2013г. на Сливенски районен съд, като НЕПРАВИЛНИ.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :