ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр. Сливен, 22.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и девета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д. № *82 описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 436 и сл. от ГПК

Жалбата е подадена от М.З.Ч. в качеството му на длъжник по и.д. № 20137680400094 по описа на ЧСИ М. М. с район на действие ОС – Сливен и с нея е обжалвано насочването на принудителното изпълнение – наложена възбрана и насрочен опис, спрямо недвижим имот, находящ се в гр. Т., ул. „З.С.“ № *, който имот частния жалбоподател счита за несеквестируем.

В жалбата е посочено, че съобщението до жалбоподателя за насочването на принудителното изпълнение спрямо този имот му е връчено на 11.09.2013г.

От данните в приложеното копие на и.д. № 20137680400094 е видно, че съобщението е връчено на жалбоподателя М.З.Ч. с обратна разписа на 10.09.2013г.

Жалбата против действията на съдебния изпълнител – както е посочено в нея, е подписана на 23.09.2013г. и е подадена на 24.09.2013г.

Както с оглед датата 10.09.2013г., така и с оглед датата – посочена от самия длъжник – 11.09.2013г. относно получаване на съобщението, дори като дата на подаване датата да се приеме тази – посочена в нея – 23.09.2013г., то се налага извода, че е подадена след изтичане на едноседмичния преклузивен срок по чл. 436, ал. 1 от ГПК.

Предвид гореизложеното жалбата като просрочена е недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № *82\2013г. по описа на ОС – гр. Сливен и ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.З.Ч. ЕГН ********** *** подадена чрез адв. Р.Т. против насочването на принудителното изпълнение по  и.д. № 20137680400094 по описа на ЧСИ Миглена М. с район на действие – ОС – гр. Сливен срещу имот, който длъжника счита за несеквестируем, като просрочена и НЕДОПУСТИМА!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Бургаски апелативен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

                     

       2.