О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 25.10.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                  МАРИЯ БЛЕЦОВА                    

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч.гр. д. N 588 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

       Производството е по частна жалба подадена от Д.Ц.Д. *** чрез процесуалният му представител по пълномощие адв. Е.Х. против определение № 2596/10.10.2013 г. по гр. д. № 2596/2013 г. на СлРС, с което  е определен  размерът на следващите се от цената на предявените от ищеца два иска  държавна такса по 400 лв. за всеки от тях и с което не е  уважено искането на Д.Ц.Д. да бъде освободен от заплащането на д.т. за образуване на делото и разноски.

       В жалбата се твърди, че определението в частта, с която ищецът не е освободен от внасянето на  държавна такса и разноски по делото е необосновано и неправилно. По искането за освобождаване от д.т. съдът е следвало да вземе предвид доходите на лицето, семейното му положение, неговото здравословно състояние и възрастта му.  Получаваната от ищеца пенсия е в размер на минимална работна заплата, той е със сериозно влошено здраве, което обуславя и необходимостта от разходи за лекарства, а и не може да работи и да получава допълнителни доходи. Фактът че притежава собствено жилище, не облекчава финансовото му състояние. Поради това се иска да бъде отменено  атакуваното определение и да се постанови ново, с което ищецът да бъде освободен от внасянето на държавна такса и разноски по делото.

       В атакуваното определение  съдът е изложил мотиви относно отказа си  да освободи ищеца от внасянето на д. т. и разноски и същевременно е препратил към мотивите си в предходно определение от 09.08.2013 г.  Направените от РС изводи обаче са изцяло неправилни. Пресилено звучи констатацията, че получаваната от ищеца пенсия не е в много нисък размер, тъй като действителният й размер е 313.26 лв., което  е към минималната работна заплата.  Безспорно е и са приложени доказателства,  включително и експертно решение, че ищецът страда от заболявания, които очевидно налагат закупуването на медикаменти.  Без значение е обстоятелството, че той притежава жилище от две стаи, кухня и сервизни помещения, което обитава. Така съдът е следвало да стигне до извода, че доходите на лицето, имущественото му състояние, здравословното му състояние, възрастта и защитата на конкретния интерес, който той претендира, обуславят необходимостта от освобождаването му от внасяне на д. т. и разноски по делото, тъй като противното  сочи на  препятстване правото на един субект да защити свои права, което води до неоснователен отказ от правосъдие.

       Ето защо съдът

 

                                О П Р Е Д Е Л И :  

 

       ОТМЕНЯ определение № 2596/10.10.2013 г. по гр. д. № 2596/2013 г. на Сливенски районен съд,  с  което не е  уважено искането на Д.Ц.Д. да бъде освободен от заплащането на д.т. за образуване на делото и разноски, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:


       ОСВОБОЖДАВА  на основание чл. 83 ал. 2 от ГПК  Д.Ц.Д. *** от внасяне на държавна такса и разноски по гр. д. № 2596/2013г. на Сливенския районен съд, образувано по искова молба вх. № 14683/19.07.2013 г. на Сливенски районен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: