ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

06.11.2013 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…шести ноември………… през

две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр...дело № …603…….по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е писмена молба от адв. Х., в качеството й на пълномощник на ищците, с която моли производството по делото да бъде прекратено, тъй като оттегля предявения иск.  Моли също така да бъдат върнати представените от нея удостоверения от НОИ и адвокатско пълномощно.

            Молбата за прекратяване на производството е допустима и своевременно подадена и следва да бъде уважена. Съгласието на другата страна не е необходимо, тъй като същата все още не е известена за образуваното дело.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 603/13 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            След влизане в сила на настоящото определение на страната да се върнат представените от нея удостоверения от НОИ и адвокатско пълномощно, като по делото бъдат оставени заверени копия от тях.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищците пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: