О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

  

                                        гр. Сливен, 11.11.2013 год.

 

                   В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

         СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ                         МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно  ч.гр. д. N 605 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

         Обжалвано е разпореждане, с което е отхвърлено заявление по чл. 417 и чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на договор с нотариална заверка на подписите.

         Частният жалбоподател твърди, че разпореждането, с което е отхвърлено заявлението за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 от ГПК е незаконосъобразно. На първо място е бил представен документ, посочен в разпоредбата на чл.417 от ГПК. Договорът е редовен от външна страна и удостоверява, подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжник. Съгласно чл.7 от договора изискуемостта на претендираното вземане е поставено в зависимост от настъпване на падежа, в който продавача е следвало да изпълни задължението си, а не и от изпълнение на насрещно задължение от страна на купувача. Изразява се несъгласие с мотивите на съда, че представения към заявлението предварителен договор за покупко-продажба на БПС макар и нот.заверка на подписите не попада сред изрично посочените в чл.417 ал.3 от ГПК документи. Развиват се подробни съображения, сочещи че този документ е от кръга на посочените. Поради това се иска да бъде отменено разпореждането и да се постанови друго, с което да бъде уважено искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

         С разпореждане № 638/16.10.2013г. по гр.д. № 649/2013г. на НЗРС е отхвърлено изцяло като неоснователно заявлението за издаване Заповед за изпълнение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл.417 от ГПК на заявителя Р.С.К. с ЕГН ********** *** против С.Р.Д. ЕГН ********** *** Загора за заплащане на сумата от 7800,00 лева, представляваща връщане на продажната цена заплатена от заявителя по предварителен договор за покупко-продажба на МПС от 03.08.2011г. с нот.удостоверени подписи, рег.№ 2551 от 2011г. на Нотариус Н.К. рег.№ 514 с район на действие района на РС – Сливен ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на депозиране на заявлението до окончателното изплащане, както и направените разноски в заповедното производство. Основните мотиви на РС за да постанови съдебния акт са свързани с това, че представения със заявлението предварителен договор за покупко-продажба на МПС, макар и в нотариална форма, не попада сред изрично посочените в чл.417 т.3 от ГПК документи, както и че не удостоверява подлежащи за изпълнение вземания срещу длъжник.

         Жалбата е основателна

   Когато заявлението е подадено по реда на чл. 417 ГПК, проверката на съда за издаването на заповедта и за допускането на незабавното й изпълнение включва редовността на документа от външна страна и удостовереното в същия подлежащо на изпълнение вземане. За да приеме, че са налице предпоставките по чл. 417 ГПК решаващият съд проверява представения със заявлението документ, а не само компетентността за произнасянето си. В хипотезата на чл. 417, т. 3 ГПК представеният договор следва да е с нотариална заверка на подписите и да съдържа задължение за заплащане на парични суми. Тези предпоставки са изрично предвидени в нормата на чл. 417 ГПК, където са посочени основанията за издаване на заповедта, а не само при преценката за допускане на незабавното изпълнение на заповедта според разпоредбата на чл. 418 ГПК. Ако документът е от кръга на изброените в чл. 417 ГПК, проверката на съда продължава относно удостоверяването на изискуемостта на вземането чрез представения документ по чл. 417 ГПК или посредством на други документи по чл. 418, ал. 3 ГПК. Със заявлението по чл. 417 ГПК кредиторът твърди, че представеният документ удостоверява ликвидно и изискуемо вземане, поради което е избрал този ред за събиране на вземането си, включващ и допускането на незабавно изпълнение на заповедта. Кумулативното наличие на предпоставките по чл. 417 и по чл. 418, ал. 2 ГПК е основание за издаването на заповедта и допускането на незабавно изпълнение.

         Безспорно е, че представения предварителен договор е с нотариална заверка на подписите и удостоверява уговорка за заплащането на парично задължение. В този смисъл е договорената между страните клауза на чл.7 където изрично е посочено, че при виновно неизпълнение на задължението продавача дължи на купувача връщането на дадената сума в двоен размер. Безспорно е, че продавачът не е изпълнил задължението си по договора, което се удостоверява с приложените нотариална покана и констативен протокол. Така е настъпила изискуемостта на вземането за неустойка, което купувачът може да претендира.

         Ето защо разпореждането следва да бъде отменено и делото върнато на РС с указания да бъде издадена заповедта за изпълнение.

 

 

         Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

        

         ОТМЕНЯ разпореждане № 638/16.10.2013г. по гр.д. № 649/2013г. на НЗРС е отхвърлено изцяло като неоснователно заявлението за издаване Заповед за изпълнение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл.417 от ГПК на заявителя Р.С.К. с ЕГН ********** *** против С.Р.Д. ЕГН ********** *** Загора за заплащане на сумата от 7800,00 лева, представляваща връщане на продажната цена заплатена от заявителя по предварителен договор за покупко-продажба на МПС от 03.08.2011г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

         ВРЪЩА делото на  НзРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД и  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ съгласно мотивите.

 

 

         Определението не подлежи на касационно обжалване.

                          

                 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: