О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 15.11.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на петнадесети ноември, през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

 МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 617 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от адв. Т., в качеството й на пълномощник на Р.П.И. *** против определение № 346 от 24.10.2013 г. по гр.д. № 421№2013 г. по описа на РС – Котел, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на предявения от жалбоподателя иск. В жалбата се сочи, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Страната твърди, че като е било прекратено производството по делото на практика е отказано правосъдие, тъй като от наведените в исковата молба обстоятелства несъмнено се налагал изводът за установяване по съдебен факт на факт имащ право на значение за качеството на Р.И. като наследник на П.П. И.. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и делото да бъде върнато на РС – Котел за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

         Гр.д. № 421/2013 г. е било образувано пред Котелския РС по искова молба от Р.П.И.. В исковата молба било посочено, че ищецът не може да се снабди с удостоверение за наследници на баща си П.П. И.,***, тъй като в общ.Котел липсвали регистри за населението за 1965 г. Жалбоподателят посочил, че разполага с препис от акта за смърт на своята майка М.Д.И., в който баща му П.П. И. е посочен като наследник с акт за раждане на своето име, в който П.П. И. е посочен като баща въпреки това не може да се сдобие с удостоверение за наследници. С оглед на което възникна и неговият правен интерес да предяви иска. С исковата молба било представено удостоверение № 94Р-441-1/12.09.2013 г. издадено от община Котел, от което е видно, че на ищеца е било отказано да се издаде удостоверение за наследници на П.П. И. починал на 25.03.1965 г. в град Котел, бивш жител на гр. Котел, тъй като в общината липсвали регистри за населението за тази година.

         Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 04.11.2013 г. Частната жалба е била депозирана на 07.11.2013 г. в рамките на законоустановения едноседмичен срок.

         Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лица с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         В разпоредбата на чл. 542 ал. 1 ГПК е предвидено, че когато законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ съставен по надлежен ред и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде съставен, или е бил съставен и унищожен или загубен без да има възможност да бъде възстановен, лицето, което черпи права от този факт може да иска с молба до районния съд да установи факта. В този смисъл случаите в които се произвежда производство по чл. 542 ал. 1 от ГПК са ограничени. По този ред се установяват само факти с правно значение за наследяването каквито са фактът на раждане, фактът на сключване на граждански брак и фактът на смърт. Наследяването не е факт, който следва да се установи със съответен документ. Кръгът на наследници е посочен в разпоредбите на Закона за наследството и не представлява отделен самостоятелен факт, за който се съставя надлежен документ. Недопустимо е предявяването на иск по чл. 542 ал.1 от ГПК за удостоверяване на наследници.

         От друга страна производството по чл. 542 ал.2 от ГПК касае случаите в които има унищожен или изгубен регистър за гражданско състояние, а не на изгубен или унищожен регистър на населението. Идеята на тази разпоредба е по искане на кмета на общината, не по искане на всяко заинтересовано лице, районния съд да установи факта на унищожаване или изгубване на регистъра за гражданско състояние или да разпореди съставянето на съответния регистър.

         Отказът за издаване на удостоверение за наследници е отказ от извършване на административна услуга, което е задължение на община Котел.  Община Котел е била задължена да събере служебно доказателства по чл. 35 ал. 1 от АПК и чл. 12 от Наредбата за административно обслужване относно преките наследници на наследодателя починал на територията на град Котел, на който починалият е бил гражданин. Възможно е , при необходимост, да поиска от заинтересованото лице да му окаже съдействие при събиране на доказателствата и да съобрази всички представени доказателства в този смисъл. Тъй като в конкретния случай, на практика е налице отказ от извършване на административна услуга същия отказ е следвало да бъде обжалван по реда на АПК в който смисъл е трайната съдебна практика на ВАС /решение №9656/12.07.2010 на ВАС по а.д. № 15420/2008 г./, както и трайната практика на ВКС /определение № 663 от 17.11.2011 г. по ч.гр.д. № 485 от 2011 г./, а не да бъде предявяван иск от гражданския съд.  Производството по така предявеният иск се явява недопустимо и правилно първоинстанционният съд го е прекратил.

         Изводите на въззивната инстанция съвпадат изцяло с тези на първоинстанционния съд и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

         Предвид гореизложеното,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 346/24.10.2013 г. по гр.д. № 421/2013 г. на Котелски РС, с което  е прекратено производството по гр.д.№ 421/2013 г., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

         Определението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: