ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

18.11.2013 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети ноември.през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 619 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на П.Ю.П., чрез адв. Ст. К. против Определение от 28.10.2013г. по гр. д.№ 3117/13 на СлРС. В жалбата си твърди че постановеното определение е незаконосъобразно тъй като след като се снабдил със съдебно удостоверение, депозирал същото с молба до Община Сливен и в молбата посочил че моли удостоверението да бъде служебно изпратено на СлРС. Твърди че Община Сливен не е изпратила удостоверението, което е станало причина за прекратяване на делото. Моли съда да отмени постановеното определение, с което е прекратено производството по делото, като неправилно. Прилага копие от удостоверение за настоящ и постоянен адрес.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Производството по гр.д.№ 3117/2013г. по описа на СлРС е образувано по исковата молба на П.Ю.П. срещу Й.А.Й.. Съобщението изпратено до ответницата е върнато със забележка че лицето не живее на посочения адрес. СлРС е оставил с разпореждане от 03.10.2013г. без движение исковата молба, като е дал на ищеца едноседмичен срок да представи удостоверение за настоящия и постоянен адрес на ответницата. Разпореждането е съобщено на ищеца, чрез пълномощника му на 07.10.2013г. С молба от 08.10.2013г. той е поискал издавеното на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго от Община Сливен, от което да е видно какъв е настоящия и постоянен адрес на ответницата, както и продължаване на срока за представяне на удостоверението. СлРС е уважил молбата с Разпореждане от 09.10.2013г., като е постановил издаване на удостоверение и продължаване на срока до 21.10.2013г. Видно от отбелязването ищецът е получил удостоверението си на 14.10.2013г.

Тъй като не е било представено удостоверение, с разпореждане от 28.10.2013г., първоинстанционният съд е прекратил производството поради неотстраняване в срок на нередовностите на исковата молба.

Обжалваното определение е законосъобразно. В дадения продължен срок, ищецът не изпълнил задължението си да представи удостоверение за адресна регистрация на ответницата, за което си задължение е бил уведомен надлежно, а също така е бил предупреден за последиците от неизпълнението в срок на задълженията си. Факта че е искал от Община Сливен да изпрати служебно удостоверението до СлРС е ирелевантен, тъй като процесуалното задължение е на ищеца и той не го е изпълнил в срок.

С оглед изложеното, настоящата инстанция намира че следва да остави без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                    

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на П.Ю.П., подадена чрез адв. Ст. К.,  против Определение от 28.10.2013г. по гр. д.№ 3117/13 на СлРС., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението  подлежи на обжалване с касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: