О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  ……., гр. Сливен, 12.12.2013г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:     

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                                                                СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

         Разгледа докладваното от съдия Костова ч. гр. д. № 620 по описа за 2013г. по описа на СлОС и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

         Настоящото произнасяне е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 от ГПК, по частна жалба от Ю.Х.К. в качеството й на ЕТ „Гюлче – Ю. Х.” срещу определение от 14.10.2013г. постановено по гр.д. № 2528/2013г. на Сливенски районен съд, с което производството по делото е било прекратено, а делото е изпратено за разглеждане по подсъдност на РС – гр. София.

         В частната жалба се твърди, че исковата претенция е предявена срещу „Прокредит Банк /България/” със седалище гр. София, но при условията на изборната подсъдност по чл. 108 ал. 1 изр. ІІ от ГПК, по местонахождението на поделението или клона в гр. Сливен, тъй като взаимоотношенията между страните са възникнали и регулирани от офиса в града.

Частната жалба е връчена на другата страна редовно, като в установения от закона срок е депозиран отговор. В същия се навеждат възражения в смисъл, че ответната банка няма регистриран клон или поделение на територията на гр. Сливенq поради което е приложима разпоредбата на чл.108, ал.1, изр. 1 от ГПК и спора е местно подсъден на РС - София.

         След анализ на представените доказателства, съдебния състав намира за установено от правно естество следното :

         Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна, предвид следното:

         С атакуваното определение първостепенният съд е прекратил производството по делото и е го е изпратил за разглеждане на местнокомпетентния РС – гр. София, тъй като ответната банка нямала регистриран в ТР клон в гр. Сливен.

         Определението е валидно, допустимо и по същество правилно.

         Разпоредбата на чл. 108 ал. 1 изр. ІІ от ГПК допуска възможността по спорове, възникнали от преки отношения с поделения или клонове на юридически лица, исковете да могат да се предявяват и по тяхното местонахождение.       

Правната възможност на чл. 108 ал. 1 т. 2 от ГПК е обусловена от възникването на спора от преки отношения с поделението или клона на юридическото лице – ответник по иска. След справка в ТР се установява, че „Прокредит Банк /България/”  няма регистриран клон в гр. Сливен. Липсват доказателства и за обособено поделение в гр. Сливен, като самостоятелна стопанска единица, в рамките на стопанската организация – юридически лице, която да е обособена териториално, производствено и в организационно отношение. Наличието на офиси на банката в гр. Сливен не обосновава извод за съществуването на клон или поделение и респективно предявяване на иска в населеното място.

При това положение следва да се приложи общото правило за местна подсъдност на предявения против ответната банка иск и същият да бъде разгледан от съда, в чийто район е нейното седалище, съгласно чл.105 във връзка с чл.108, ал.1 изр.1 от ГПК, а именно Софийски районен съд.

 

Водим от горното и на основание чл. 278 от ГПК, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 14.10.2013г. постановено по гр.д. № 2528/2013г. на Сливенски районен съд.

 

Определението подлежи на касационно обжалване при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                          

                                                                             2.