ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 705

 

29.11.2013 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и девети ноември.през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….…ч.гр..дело № 629 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Г.Д.Г., Д.Г.Г.,  М.Д.А., А.Г.А., Е.Д.Г. и „Г. и сие“ ООД против Разпореждане за незабавно изпълнение по ч. гр. д.№ 3413/13 на СлРС. В жалбата си твърди че постановеното определение е незаконосъобразно тъй като не са налице основанията за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Представения от заявителя документ не представлявал редовен от външна страна документ – извлечение от счетоводните книги на банката и не удостоверявал подлежащо на изпълнение вземане. Счита че представеното извлечение не отговаря на изискванията на ЗСч и да съдържа данни за договора за кредит, дата на сключване, размер, данни за движението на погасяването му и размерът на просроченото задължение по главницата, договорни и наказателни лихви. Не било посочено колко погасителни вноски не са платени, до кога са плащани вноските. Счита че не е налице документ, който да удостоверява ликвидността и изискуемостта на заявено вземане. Молят по изложените съображения да бъде отменена издадената заповед за незабавно изпълнение и бъде обезсилен издадения изпълнителен лист.

Ответникът по частната жалба е подал писмен отговор, в който оспорва същата, като счита че е представения документ въз основа на който е издадена заповедта е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо но изпълнение вземане. Претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Производството по ч. гр.д.№ 3413/13г. е образувано по заявлението на „Райфайзен банк“ България ЕАД за издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжниците Г.Д.Г., Д.Г.Г.,  М.Д.А., А.Г.А., Е.Д.Г. и „Г. и сие“ ООД, солидарно за сумата 479 000евро главница и законната лихва върху нея от 20.09.2013г. , представляваща връщане на парична сума по договор за банков кредит от 29.08.2008г. и анекси и споразумения към него към него, като остатъка от главницата е станал предсрочно изискуем, тъй като не са заплатени 10 вноски.  Твърди че е съобщил на солидарните длъжници, че кредите е обявен за предсрочно изискуем с писма с обратни разписки.

Представено е извлечение от счетоводните книги на банката, в което е посочено общо задължението на ответниците, неплатените вноски, дата на последното плащане, датата на обявяване на кредита за предсрочно изискуем. Представени са Договор за банков кредит от 29.08.2008г. и всички анекси и споразумения към  него. Представени са писма, изпратени с обратни разписки и получени от всички солидарни длъжници, че кредита е обявен за предсрочно изискуем.

Въз основа на представените документи СлРС е издал заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Разпореждането за незабавно изпълнение е изцяло законосъобразно.  Обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение може да бъде основано единствено на съображения извлечени от актовете по чл. 417 от ГПК.

Липсват законови правила за съдържанието на извлечението от счетоводните книги, но когато относимите към ликвидността и изискуемостта на вземането данни се твърдят от кредитора и могат да се установят от други документи, приложени към заявлението, то преценката на съда по чл. 418, ал. 2 ГПК може да се направи въз основа на тяхното съдържание. Аргумент за обхвата на проверката на съда е и нормата на чл. 417, т. 2, която наред с извлеченията от счетоводните книги определя като основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и "документ, с който се установяват вземания на банките", т. е. различен от извлечението. Също така, по правилото на чл. 418, ал. 3 ГПК, когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от настъпването на определено обстоятелство, това обстоятелство трябва да се удостовери с официален или изходящ от длъжника документ.

При доказването на настъпила автоматично предсрочна изискуемост на целия кредит освен извлечението от счетоводните книги, банката следва да се позове на договора за кредит и да представи същия със заявлението. Ако предсрочната изискуемост настъпва след предприемане на действия от страна на банката, то извлечението от счетоводните книги дори и да съдържа данни за това обстоятелство /посочване на неплатената вноска и датата на предсрочната изискуемост/, следва да е придружено от договора за кредит и документ за уведомяване на длъжника, че банката счита кредита за предсрочно изискуем, респ. други документи, според уговорката между страните, което в настоящия случай е изцяло налице.

С оглед изложеното, настоящата инстанция намира че следва да остави без уважение частната жалба.

При този изход на производството е основателна претенцията на ответника по частната жалба за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                    

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Г.Д.Г. ЕГН ********** ***   , Д.Г.Г. ЕГН **********,***  М.Д.А. ЕГН **********,***, А.Г.А. ЕГН ********** ***, Е.Д.Г. ЕГН ********** ***   и „Г. и сие“ , ЕИК 119635712 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Зора“ №6Б,  против Разпореждане за незабавно изпълнение по ч. гр. д.№ 3413/13 на СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

                     ОСЪЖДА Г.Д.Г. ЕГН ********** ***   , Д.Г.Г. ЕГН **********,***  М.Д.А. ЕГН **********,***, А.Г.А. ЕГН ********** ***, Е.Д.Г. ЕГН ********** ***   и „Г. и сие“ , ЕИК 119635712 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Зора“ №6Б за заплатят на „РАЙФАЙЗЕНБАНК(БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД направените разноски в размер на 150лв.

Определението  подлежи не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: