О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 07.02.2014 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на седми февруари, през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 662 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от С.С.Б., ЕГН ********** *** против определение № 661/24.10.2013г. по гр.д. № 464/2013г. по описа на Новозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото. В жалбата се твърди, че определението на НЗРС е неправилно е незаконосъобразно и постановено при неизяснена фактическа обстановка. Сочи се, че съдът неправилно е приел, че той като ищец не е изпълнил указанията му и не е представил удостоверение по смисъла на чл.5 от ЗУТОССР. Жалбоподателят твърди, че е представил такова удостоверение, което обаче било под формата на уведомително писмо изх.№ ОА-721/01.10.2013г. на Директора на РУСО.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

         Гр.д. № 464/2013 г. е било образувано пред Новозагорския РС по искова молба от С.С.Б.. Пред съда е бил предявен иск за установяване на трудов стаж. Към исковата молба било приложено удостоверение изх.№ 1612/11.06.2013г. на Директора на РУСО – Сливен, в което било посочено, че удостоверението се издава в уверение на това, че разплащателните ведомости на ДСО „Булгарплод” гр.Нова Загора не са приети в ТП на НОИ, сектор „Осигурителен архив” гр.Сливен.

         В отговор на исковата молба РУСО – Сливен е изразил становище, че предявеният иск е недопустим, поради липса на правен интерес, а освен това е и неоснователен. Ответникът по иска е посочил, че представеното по делото удостоверение не е това, което се изисква да е като съдържание по чл.5 ал.1 от ЗУТОССР и от неговото съдържание не може да се установи, че разплащателните ведомости на ДСО „Булгарплод” – Нова Загора са загубени или унищожени, което е процесуална предпоставка за допустимостта на предявения иск.

         С разпореждане от 16.10.2013г. съдът задължил ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението за това да представи удостоверение по чл.5 от ЗУТОССР, като в противен случай делото ще бъде прекратено. Съобщението е било получено на 22.10.2013г. и срокът в който е следвало да се представи исканото удостоверение по чл.5 от ЗУТОССР е изтекъл на 29.10.2013г. Ищецът в отговор на полученото разпореждане на съда изпратил молба, в която посочил, че вече е представил търсеното от него удостоверение, а именно удостоверение Образец 17а от 11.06.2013г.

         На 24.10.2013г. съдът постановил обжалваното определение № 661, с което прекратил производството по делото поради неотстраняване в срок на констатирани нередности, а именно непредставяне на удостоверение по чл.5 от ЗУТОССР.

         Ответната страна не изразява становище по жалбата.

         Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 11.11.2013 г. Частната жалба е била депозирана на 15.11.2013 г. в рамките на законоустановения едноседмичен срок.

         Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лица с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         В разпоредбата на чл. 4 от ЗУТОССР са посочени изискванията към исковата молба, с която се иска установяване на трудов стаж по съдебен ред. В ал.2 от текста е посочено, че към исковата молба се представя удостоверение по чл.5 от Закона. Представянето на това удостоверение е абсолютно процесуална предпоставка за допустимостта на исковата претенция. При липсата му исковата молба не може да бъде разгледана и производството по нея следва да бъде прекратено. В чл.5 ал.2 от ЗУТОССР е посочено, че се представя удостоверение от съответното ТП на НОИ, в което е отразено, че в архивното стопанство липсват писмени данни за претендирания стаж, когато осигурителят е прекратил дейността си без да има правоприемник или не е прекратил дейността си, но ведомостите и книжата са иззети от НОИ. При анализа на този текст става ясно, че съществуват хипотези при които осигурителят може да е прекратил дейността си, но да не е предал ведомости в НОИ и в този случай няма как да се издаде удостоверение за това, че липсват писмени данни за претендирания стаж. Например това би могло да е хипотезата, в която осигурителят е прекратил дейността си, но има правоприемник. От представеното удостоверение по делото не може да се установи, че за претендирания стаж липсват писмени данни в архивното стопанство на ТП на НОИ. При липсата на такива данни, обективирани в съответния образец удостоверение УП 17, е недопустимо по-нататъшното разглеждане на делото.

         Тъй като ищецът не е изпълнил законовото разпореждане на първоинстанционния съд да му представи надлежно удостоверение по чл.5 от ЗУТОССР, не са изпълнени всички необходими процесуални предпоставки за разглеждане на делото и правилно същото е било прекратено.

         Изводите на въззивната инстанция съвпадат изцяло с тези на първоинстанционния съд и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

         Предвид гореизложеното,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 661/24.10.2013 г. по гр.д. № 464/2013 г. на Новозагорския РС, с което  е прекратено производството по гр.д.№ 464/2013 г. по описа на Новозагорския районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

         Определението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: