ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                           

Гр. Сливен, 05.12.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  пети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 664 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск за унищожаването на договор за ипотека до размера от 1\6 ид.ч. от правото на собственост върху недвижимия имот с ид. № 67338.509.92.2.17.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от ГПК размерът на цената на иск за унищожаването на договор, който има за предмет вещно право върху имот се определя по правилото на т. 2, а именно от данъчната оценка на недвижимия имот.

В този смисъл е задължителната практика по чл. 274, ал. 3, т. 2 от ГПК - Определение № 44 от 15.01.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 725/2009 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Светла Цачева, застъпено и в Решение № 24 от 28.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 429/2010 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Бойка Стоилов постановено на основание чл. 290 от ГПК. С посочените актове на ВКС на РБ се приема, че при „..иск относно действителността на договор за учредяване на ипотека (устанивтелен при иск за нищожности, съответно конститутвен при иск за унищожаване) цената на иска се определя от данъчната оценка на ипотекирания имот - предмет на делото е валидността на договора за ипотека, но не и валидността на договора относно обезпеченото вземане, поради което размерът на вземането няма отношение при определяне цената на иска.

С исковата молба е представено удостоверение за данъчна оценка от което е видно, че данъчната оценка на недвижимия имот, въз основа на който е учредена договорната ипотека е общо 57 370.30лв., като за ищеца Е. К. Ш. съобразно правото му на собственост е 8895.10лв., каквато е и цената на предявения иск.

С оглед цената на иска съгласно чл. 104, т.4 от ГПК (доп. ДВ бр. 50 от 2008г.) – под 20000 лв., делото подлежи на разглеждане от Районен съд – гр. Сливен по правилата за родова подсъдност и по правилото на чл. 109 от ГПК по отношение на местната подсъдност.

Предвид гореизложеното образуваното пред Окръжен съд – гр. Сливен производство по посочената искова молба следва да се прекрати и да се изпрати за разглеждане от родовокомпетентния съд по седалището на ищеца, а именно РС – гр. Сливен!

Доколкото с исковата молба е направено искане за обезпечаване на предявения иск, следва да се посочи, че произнасянето е обусловено от изискването за редовност на исковата молба, вкл. относно изискването за вписване, каквото не е налице

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 664/13г. на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане ПО ПОДСЪДНОСТ на компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: