П Р О Т О К О Л

 

гр. С., 28 май 2014 година

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и осми май, през две хиляди и четиринадесета година, в  състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРТИН САНДУЛОВ

          ЧЛЕНОВЕ:    С.М.

                                                                        ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

              

при секретаря И.К. и с участието на прокурор…, сложи за разглеждане в.гр.дело № 667 по описа за 2013 година, докладвано от съдията-докладчик.

 

         На  именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Въззивник пореден № 1 - С.С., редовно призован се явява лично.

Въззивници поредни №№ от 2 до 4 вкл., редовно призовани, не се явяват. Всички въззивници поредни №№ от 1 до 4 вкл. се представляват от пълномощник адв. М., редовно упълномощен и приет от по-рано.

Въззиваемата, пореден № 5 – Ана С., редовно призована, не се явява, представлява се от пълномощник - адв. М., редовно упълномощена и приета от по-рано.

Въззиваемата пореден № 6 – С.С. редовно призована, се явява лично.

Въззиваемите поредни №№ 7 и 8 – Г.Д. и Д.П., редовно призовани, не се явяват, представляват се от представител по пълномощие по чл. 32 т. 2 от ГПК – своята майка С.С. редовно упълномощена.

Въззиваемите поредни №№ 9 и 10 – М.Н. и С.Н., редовно призовани, се явяват лично.

 

                   СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

                   Поради липса на процесуални пречки и при условията на чл. 142 ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

                   Производството е въззивно делбено, намира се във втора фаза по извършване на делбата.

         

АДВ. М.: Страните сме постигнали спогодба, с която ликвидираме съсобствеността между нас. Спогодбата ви е представена с нарочна молба от колежката адв. М.. Моля съдът да я одобри. Страните няма да дължат уравняване на дяловете.

АДВ. М.: Постигнали сме спогодба. Съдържанието на която сме ви представили с нарочна молба от 27.05.2014 г.. Моля съдът да одобри спогодбата. Страните няма да дължат уравняване на дяловете. Към молбата съм приложила проекти за делба и скици заверени от ОСЗ – Нова Загора. Моля съдът да ги приеме като доказателство по делото.

ВЪЗЗИВАЕМИТЕ С.С., Г.Д. и Д.П. чрез пълномощника си С.С., М.Н. и С.Н.: Постигнали сме съдебна спогодба изложена в представената ви молба. Молим да я одобрите. Страните няма да дължат уравняване на дяловете.

 

         Съдът е указал на страните да представят одобрени проекти за делба ведно със скици заверени от ОСЗ – Нова Загора с решението си от 24.03.2014 г. В изпълнение на тези указания страните са представили съответните документи и същите следва да бъдат приети като доказателства по делото. Ръководен от изложеното и на основание чл. 157 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото представените от адв. М.М. с молба от 27.05.2014 г писмени материали както следва: Проект за делба № Ф01535 от 15.05.2014 г.; проект за делба № Ф01532 от 15.05.2014 г.; Проект за делба № Ф01533 от 15.05.2014 г.; Проект за делба № Ф01534 от 15.з005.2014 г.; Скица № Ф01536 от 15.05.2014 г.; Скица № Ф01537 от 15.05.2014 г.; Скица № Ф01539 от 15.05.2014 г. и Скица № Ф01538 от 15.05.2014 г., заверени от ОСЗ - Нова Загора.

          Съдът констатира, че между страните  по делото е  постигната спогодба за делба на процесните земеделски земи, в следния смисъл:

 

I. В ИНДИВИДУАЛЕН ДЯЛ на А.И.С. ЕГН **********,***, се поставя и тя става изключителен собственик на следните недвижими имоти /земеделска земя/, находящи се в землището на С.К., ЕКАТТЕ 36395, общ. Нова Загора, обл. Сливен, както следва:

  1.Новообразуван имот № 019157 /деветнадесет хиляди сто петдесет и седем/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 1, 254 дка /един декар двеста петдесет и четири квадратни метра/, находящ се в местността Ечемята”, с начин на трайно ползване - лозе, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 019156- лозе на М.П.Н. и др., кад. № 000055- полски път на Община Нова Загора, имот № 019057- лозе на наследници на Д.Д.Д., имот № 019060 - лозе на Д.П.К. и др. Административни ограничения на ползване на имота, наложени с Решение на ПК № 13436/28.05.1999г., основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Имотът е образуван от имот № 019056 /деветнадесет хиляди петдесет и шест/.

 2. Новообразуван имот № 049071 /четиридесет и девет хиляди седемдесет и едно/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 25, 012 дка /двадесет и пет декара, и дванадесет квадратни метра/, находящ се в местността Турлаченски път”, с начин на трайно ползване- нива, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 049069- нива на Х.В.М., кад. № 000347- отводнителен канал МЗХ-ХМС, имот № 049072- нива на М.П.Н. и др., кад. № 000342- полски път на Община Нова Загора, имот № 049045- нива на Ц.Г.П. и др., имот № 049046- нива на Д.С.Д., имот № 049024- нива на Н.Н. Н., имот № 049025-нива на Ж. П. Д., имот № 049026- нива на Я.С.М., имот № 049027- нива на Д.М.Д., имот № 049068- нива на М. В. М.. Административни ограничения на ползване на имота: Наложени с Решение на ПК № 13436/28.05.1999г., основания: Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност. Наложени с Решение на ПК № 13436/28.05.1999г., основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект- Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Имотът е образуван от имот № 049022 /четиридесет и девет хиляди двадесет и две/.

         Стойността на този дял, съгласно приетото заключение по назначената по делото съдебно- техническа експертиза, е 7 880, 00 лв. /седем хиляди осемстотин и осемдесет лева/.  

 

II. В ОБЩ ДЯЛ на С.П.С. ЕГН **********, адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал. С.” № 1, Комплекс „Печ”, ет.*, офис *, Е.И.П. ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. С., кв.„К. Ф.” бл. *, ап. * и М.И.П. ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. С., кв.„К. Ф.” бл.*, ап. * се поставя и те стават собственици при права: 2/ 4 /две четвърти/ идеални части от правото на собственост - за С.П.С. и по 1/4 /една четвърт/ идеални части от правото на собственост - за Е.И.П. и М.И.П., на недвижими имоти /земеделска земя/, находящи се в землището на С.К., ЕКАТТЕ 36395, общ. Нова Загора, обл. Сливен, както следва:

         1.Новообразуван имот № 044154 /четиридесет и четири хиляди сто петдесет и четири/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 22, 835 дка /двадесет и два декара, осемстотин тридесет и пет квадратни метра/, находящ се в местността Юрт дере”, с начин на трайно ползване- нива, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 044155- нива на С.Д.В., кад. № 044080- полски път на Община Нова Загора, имот № 044070- нива на П.Г. П.,*** Загора. Имотът е образуван от имот № 044003 /четиридесет и четири хиляди и три/.

         2. Имот № 013102 /тринадесет хиляди сто и две/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 2, 401 дка /два декара четиристотин и един квадратни метра/, находящ се в местността Дермен дере”, с начин на трайно ползване- овощна градина, четвърта категория, при граници и съседи: землищна граница, кад. № 000050- полски път на Община Нова Загора, имот № 013103- овощна градина на наследници на С.Д.Т., кад. № 000071- полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения на ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

3. Новообразуван имот № 029123 /двадесет и девет хиляди сто двадесет и три/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 1, 100 дка /един декар и сто квадратни метра/, находящ се в местността Краийшника”, с начин на трайно ползване- лозе, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 029117- лозе на С.Д.В., кад. № 000074- полски път на Община Нова Загора, имот № 029153- лозе на наследници на И. И.И., кад. № 029202- полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения на ползване на имота: Наложени с Решение на ПК № 13436/28.05.1999г., основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Имотът е образуван от имот № 029062 /двадесет и девет хиляди шестдесет и две/.

          Стойността на този дял, съгласно приетото заключение по назначената по делото съдебно- техническа експертиза, е 7 903, 00 лв. /седем хиляди деветстотин и три лева/.  

 

         III. В ОБЩ ДЯЛ на С.Д.В. ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Дружба” бл.8, вх.Б, ет.5, ап. 15, С.П.С. ЕГН **********, Г.С.Д. ЕГН ********** и Д.С.П. ЕГН **********, трите с адрес за призоваване: С.К., общ. Нова Загора, ул. „М.П.” № * се поставя и те стават собственици при права 3/6 /три шести/ идеални части от правото на собственост - за С.Д.В. и по 1/6 /една шеста/ идеални части от правото на собственост - за С.П.С., Г.С.Д. и Д.С.П., на недвижими имоти /земеделска земя/, находящи се в землището на С.К., ЕКАТТЕ 36395, общ. Нова Загора, обл. Сливен, както следва:

1. Новообразуван имот № 044155 /четиридесет и четири хиляди сто петдесет и пет/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 11, 917 дка /единадесет декара деветстотин и седемнадесет квадратни метра/, находящ се в местността Юрт дере”, с начин на трайно ползване- нива, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 044154- нива на С.П.С. и др., кад. № 044080- полски път на Община Нова Загора, имот № 044123- нива на К. М.П.,***. Имотът е образуван от имот № 044003 /четиридесет и четири хиляди и три/.

2. Новообразуван  имот № 029117 /двадесет и девет хиляди сто и седемнадесет/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 1, 390 дка /един декар триста и деветдесет квадратни метра/, находящ се в местността Краийшника”, с начин на трайно ползване- лозе, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 029055- лозе на Д.Н.Д., кад. № 029202- полски път на Община Нова Загора, имот № 029123- лозе на С.П.С. и др, кад. № 000074- полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения на ползване на имота, Наложени с Решение на ПК № 13436/28.05.1999г., основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Имотът е образуван от имот № 029062 /двадесет и девет хиляди шестдесет и две/.

          3. Имот № 032015 /тридесет и две хиляди и петнадесет/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 10, 000 дка /десет декара/, находящ се в местността Азмака”, с начин на трайно ползване- нива, четвърта категория, при граници и съседи: кад. № 056001- залесена територия на Държавно лесничейство, имот № 032014- нива на Д.С.Д., кад. № 032032- полски път на Община Нова Загора, имот № 032016- нива на наследници на С.Д.Т., кад. № 000093- отводнителен канал на МЗХ-ХМС.

         4. Имот № 053002 /петдесет и три хиляди и две/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 1, 274 дка /един декар двеста седемдесет и четири квадратни метра/, находящ се в местността Могилките”, с начин на трайно ползване- лозе, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 053001- лозе на ОУ „Д-р Петър Берон”, кад. № 000215- път IV кл. на Община Нова Загора, имот № 053003- лозе на М. С. Д., имот № 030025- нива на „Предия” ЕООД. Административни ограничения на ползване на имота, основания: Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

5. Новообразуван имот № 019155 /деветнадесет хиляди сто петдесет и пет/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 1, 894 дка /един декар осемстотин деветдесет и четири квадратни метра/, находящ се в местността Ечемята”, с начин на трайно ползване- лозе, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 019156 - лозе на М.П.Н. и др., кад. № 000055 - полски път на Община Нова Загора, имот № 019055 - лозе на С. П. Г., имот № 019059- лозе на Г.П. Н.. Административни ограничения на ползване на имота, наложени с Решение на ПК № 13436/28.05.1999г., основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Имотът е образуван от имот № 019056 /деветнадесет хиляди петдесет и шест/.

              Стойността на този дял, съгласно приетото заключение по назначената по делото съдебно- техническа експертиза, е 7 942, 00 лв. /седем хиляди деветстотин четиридесет и два лева/.  

 

IV. В ОБЩ ДЯЛ на М.  П.Н. ЕГН **********, с адрес за призоваване: С.К., общ. Н. З., ул. „М.П.” № * и С.Н.Н. ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. С.З., ул. „С.” № *, вх. *, ет. *, ап. * се поставя и те стават собственици при равни права на недвижими имоти /земеделска земя/, находящи се в землището на С.К., ЕКАТТЕ 36395, общ. Нова Загора, обл. Сливен, както следва:

         1. Имот № 044007 /тридесет и четири хиляди и седем/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 19, 997 дка /деветнадесет декара деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/,

находящ се в местността Юрт дере”, с начин на трайно ползване- нива, четвърта категория, при граници и съседи: кад. № 044080- полски път на Община Нова

Загора, имот № 044008- нива на наследници на Н. П. Е., кад. № 000309- канал на Община Нова Загора.

2. Новообразуван имот № 019156 /деветнадесет хиляди сто петдесет и шест/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 1, 254 дка /един декар двеста петдесет и четири квадратни метра/, находящ се в местността Ечемята”, с начин на трайно ползване- лозе, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 019155- лозе на С.П.С. и др., кад. № 000055 - полски път на Община Нова Загора, имот № 019157- лозе на А.И.С., имот № 019060- лозе на Д.П.К. и др., имот № 019059- лозе на Г.П. Н.. Административни ограничения на ползване на имота, наложени с Решение на ПК № 13436/28.05.1999г., основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Имотът е образуван от имот № 019056 /деветнадесет хиляди петдесет и шест/.

3. Новообразуван имот № 049072 /четиридесет и девет хиляди седемдесет и две/ по Картата на възстановената собственост на С.К., общ. Нова Загора, с площ от 5, 014 дка /пет декара и четиринадесет квадратни метра/, находящ се в местността Турлаченски път”, с начин на трайно ползване - нива, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 049071- нива на А.И.С., кад. № 000347- отводнителен канал МЗХ-ХМС, имот № 049054- нива на И.ка К.К., имот № 049053- нива на Я.С.С., имот № 049052- нива на Станимир Петков Стоянов, имот № 049051- нива на И. Стоянов Петков, кад. № 000342- полски път на Община Нова Загора. Административни ограничения на ползване на имота: Наложени с Решение на ПК № 13436/28.05.1999г., основания: Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност. Наложени с Решение на ПК № 13436/ 28.05.1999г., основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект- Пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Имотът е образуван от имот № 049022 /четиридесет и девет хиляди двадесет и две/.

         Стойността на този дял, съгласно приетото заключение по назначената по делото съдебно- техническа експертиза, е 7 880, 00 лв. /седем хиляди осемстотин и осемдесет лева/.  

        

         Страните се споразумяха да не си дължат суми за уравняване на дяловете.

Страните се споразумяха разноските по делото да останат за всяка от тях  така, както са направени до момента, а таксите по настоящата спогодба - съгласно разпоредбите на ГПК.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

С.П.С.:                                   С.П.С.:

                                                       

 

За Е.И.П.                      За Г.С.Д.: 

Адв. М.:                                          пълномощник Ст. С.:  

 

 

За М.И.П.                     За Д.С.П.:

Адв. М.:                                          пълномощник Ст. С.:  

 

 

За С.Д.В.                       М.П.Н.:

Адв. М.:

 

 

За А.И.С.                      С.Н.Н.:     

адв. М.:

 

 

Съдът след като констатира, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, на основание чл.234, ал.1 от ГПК,

 

О  П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

         ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:

 

 

ОСЪЖДА С.П.С. с ЕГН ********** ***, Комплекс „Печ”, ет.*, офис *, Е.И.П. с ЕГН ********** с адрес *** и М.И.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплатят в полза на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 316,05лв.

ОСЪЖДА С.П.С. с ЕГН ********** ***, Г.С.Д. с ЕГН ********** ***, Д.С.П. с ЕГН ********** *** и С.Д.В. с ЕГН ********** *** да заплатят в полза на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 316,05лв.

ОСЪЖДА М.П.Н. с ЕГН ********** *** и С.Н.Н. с ЕГН ********** с адрес гр. С. З., ул. „С.” № *, вх. *, ет. *, ап. * да заплатят в полза на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 316,05лв.

ОСЪЖДА А.И.С. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на съдебната власт държавна такса върху стойността на дела си в размер на 316,05лв.

 

         Съдът, след като констатира, че с постигнатата от страните и одобрена от съда спогодба е ликвидирана изцяло съсобствеността между страните и е изчерпан предмета на делбеното дело,

 

О  П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№667/2013г. по описа на Сливенски окръжен съд, като СПОГОДЕНО.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се състави  в съдебно заседание, което се закри в 10,10 ч.     

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 


                                                                СЕКРЕТАР: