О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 09.01.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на девети януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 668 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба срещу действия на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 ал.2 и следващите от ГПК.

         Образувано е по повод жалба от длъжника К.П.З. срещу разпореждане от 02.10.2013г., с което е отказано спиране на изпълнението, както и срещу определените разноски в размер на 250 лева – адвокатски хонорар по изп.д. № 20132230400475 на ДСИ при Рс - Сливен. В частната жалба се твърди, че длъжникът своевременно е направил искане за спиране по реда на чл.454 ГПК като е представил доказателства за платени 30% от задължението и същевременно се е задължил да внася по 10% до пълното погасяване на задължението. Оспорват се мотивите на ДСИ относно неприложимостта на разпоредбата на 454 ГПК. Иска се отмяна на атакуваните действия, чрез спиране на изпълнението и намаляне на дължимите разноски за адвокатско възнаграждение.

Жалбата е връчена редовно на взискателя, който в законоустановения срок не е депозирал отговор по нея.

Представени са обяснения от съдебния изпълнител, в който се излага хронологията на извършените действия по движение на изпълнителното дело.

След като се запозна с доказателствата по представеното изпълнително дело и изложеното в жалбата, настоящия съдебен състав при СлОС констатира следното :

Изпълнителното производство е образувано по молба на В.К.З., пълнолетна дъщеря на длъжника, чрез пълномощника адв. И.Т. -СлАК, против бащата К.З., на основание представения изпълнителен лист от 17.07.2013г. на PC - Сливен, издаден по гр. д. № 3592/2012г., въз основа на Решение № 959/07.01.2013г., за събиране на парично вземане, на осн. чл.144 от СК, докато учи във средно учебно заведение - редовна форма на обучение, представляващо месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, считано от 07.08.2012г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава.

Изпратена е покана за доброволно изпълнение до длъжника за сумите, претендирани от взискателката в молбата и за образуване на изп. дело: 800 /осемстотин/ лв. месечна издръжка, дължима от 07.08.2012г., до м. май 2013г. /завършване на средно образование/, 200 лв. разноски за адв. възнаграждение, както и за разноските по изп. дело в размер на 24 /двадесет и четири/ лева, съгласно чл.30 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, т.к. взискателят е освободен от заплащането им, съгласно чл. 83, ал.1, т. 2 от ГПК и 120 лв. - д.т. на основание чл. 53 от ТДТ по ГПК. На основание чл. 458 от ГПК, Държавата е присъединена като взискател за дължимите публични вземания в размер на 107.27 лв.

По искане на взискателя, която уточнява, че е допуснала техническа грешка в молбата си за образуване на изп. дело, като е претендирала 200лв., вместо платените 250 лв./ посочени в адвокатското пълномощно/ и съгласно чл. 78, ал.1 от ГПК, разноските за адв. възнаграждение са увеличени от 200 на 250 лв. В последствие по възражение на длъжника от 16.10.2013г., с разпореждане на ДСИ от 18.10.2013г. , влязло в сила на 08.11.2013г., разноските са намалени от 250 лв. на 150 лв.

Длъжникът е направил искане за спиране на изпълнението на основание чл. 454, ал. 1 от ГПК, като в молбите, приложено, представя и квитанции за внесени суми.

С разпореждане от 02.10.2013г. съдебният изпълнител е отказал спиране на изпълнението. Същото е редовно връчено на длъжника на 11.10.2013г. разглежданата жалба е депозирана на 18.10.2013г. пред ДСИ при СлРС.

Препис от жалбата е връчен на взискателя, който в законоустановения срок не е депозирал отговор по нея.

         Гореизложеното мотивира следните изводи от правно естество, а именно:

В своята цялост депозираната от длъжника жалба се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане по следните съображения :

Жалбата в частта насочена срещу разпореждане от 02.10.2013г., с което е отказано спиране на изпълнението е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Съгласно разпоредбите на новия ГПК хипотезите, при които действията на съдебния изпълнител подлежат на обжалване са силно стеснени. В ГПК не е предвидена възможност длъжникът да обжалва отказа на съдебния изпълнител да спре изпълнителното производство, при наличие на съответните предпоставки предвидени в закона. Съгласно нормите на чл.435 ГПК подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител са изчерпатено изброени. Така, съгласно чл.435, ал.2 длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е надлежно уведомен за изпълнението и в предвидения в чл.436, ал.1 срок.

         Т.е. длъжникът няма право на жалба срещу отказ на съдебния изпълнител да спре изпълнението при направено искане от длъжника, дори и при наличие на предпоставките по чл. 454 ГПК, каквито в случая не са налице.

Жалбата в частта касаеща разноски в изпълнителното производство в размер на 250 лева – адвокатски хонорар е също недопустима, тъй като е насочена срещу акт, който не подлежи на инстанционен контрол -уведомление за задължението, чрез покана за доброволно изпълнение, връчена на 18.08.2013г. След депозирано от длъжника възражение за прекомерност на определеното адвокатско възнаграждение, същото е било уважено с разпореждане на ДСИ от 18.10.2013г., като определения размер е бил намален от 250 лева на 150 лева. Разпореждането е връчено редовно на длъжника на 31.10.2013г., т.е. след депозиране на разглежданата жалба чийто предмет не касае разпореждането от 18.10.2013г.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от К.П.З. с ЕГН ********** *** срещу определените разноски и разпореждане от 02.10.2013г. на ДСИ при СлРС по изпълнително дело № 20132230400475.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Бургаски Апелативен съд.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                      ЧЛЕНОВЕ :