ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                            12.12.2013 г.

  СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета  година в състав:

                                         Председател: МАРТИН САНДУЛОВ

при секретаря………………..……………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора………..……………..изслуша докладваното от ……………Председателя….. …………………ч.гр..…….дело №....670……..по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

           Производството е образувано по молба за определяне на срок при бавност и намира правното си основание в чл. 255 и сл. от ГПК.

           Постъпила е молба от Р.С.С., в която твърди че е подала до СлРС молба за издаване на изпълнителен лист на 29.10.2013г., но съдът не се е произнесъл, макар и всички данни необходими за това да са приложени с молбата. Моли да бъде определен срок на СлРС за издаване на молбата.

           Молбата е допустима. Разгледана по съществото си молбата е неоснователна.

           От данните по пр. вх. № 21247/13г. се установява следното:

  На 29.10.2013г. , Р.С.С. е подала до СлРС молба, с която е поискала издаване на изпълнителен лист на основание чл. 241 ал.3 от ГПК /отм./ В молбата е посочено, че основанието за издаване на изпълнителен лист е Решение № 439/04.08.2006г. по гр.д.№ 2461/2002г. на ВКС, за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 2384/17.03.2004г. по същото дело. Приложено е решението на ВКС за поправка на очевидна фактическа грешка и издаден изпълнителен лист на основание Решение № 2384/17.03.2004г. по гр.д.№ 2461/2002г.   на ВКС .

           С резолюция от 29.10.2013г. е указано на подателя на молбата да посочи гражданското дело по което следва да се издаде изпълнителен лист. На 30.10.2013г. до молителката е изпратено съобщение с това съдържание. Същото е върнато на 13.11.2013г. от връчителя със забележка че не може да бъде връчено, тъй като няма достъп до адреса, няма звънци и лицето не отговаря на телефона.

           На 15.11.2013г. е разпоредено да се връчи ново съобщение със същото съдържание на страната. То е връчено на 21.11.2013г. В изпълнение на указанията страната е подала допълнителна молба от 25.11.2013г. В нея отново са посочени решенията на ВКС, цитирани в първата молба и се излагат съображения по молбата и искането за издаване на обратен изпълнителен лист и съществуващите и установени права.

           В молбата, по повод на която е образувано настоящето производство е посочено дело на СлРС.

           Сливенският окръжен съд се е произнасял вече по постъпила молба за бавност с определение по ч.гр. дело № 618/2013г. от 27.11.2013г. и е било констатирано, че от страна на СлРС няма забавено процесуално действие. Посочено е, че молбата на основание чл. 405 ал.2 от ГПК следва да се подаде до първоинстанционният съд разглеждал делото. По молбата не се образува отделно производство, а тя следва да се подаде по делото на първоинстанционния съд, тъй като съдът следва да извърши проверка дали е налице изпълнително основание. Молителката не е посочила по кое дело на СлРС подава молбата си. Това е направила едва с настоящата молба. Поради това не е налице забавяне на извършването  на процесуално действие.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 257 ал. 2  от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на Р.С. ***, за определяне на срок  при бавност за произнасяне по нейна молба от 29.10.2013г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

  Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: