ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 21.01.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 685 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба на основание чл.129, ал.3 от ГПК и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

В частната жалба – подадена от адв. Ст. К. *** като пълномощник на Н.Х.К. се поддържа, че обжалваното определение № 2961/07.11.2013г. постановено по гр.д. № 1420/2013г. по описа на РС – Сливен, с което производството по делото е прекратено, е неправилно и незаконосъобразно.

Първоинстанционният съд е приел, че предявеният иск е недопустим поради липсата на правен интерес за ищеца и липсата на процесуална легитимация. Изводът за липса на правен интерес е обоснован в мотивите на обжалваното определение с това, че ответникът не претендира сумата по отрицателния установителен иск от ищеца – Н.Х.К..

Изводът е неправилен, тъй като страни в правоотношението за потребление на електрическа енергия са потребителите, включително и привилегированите потребители по т. 42 от ДР на ЗЕ – физическо лице, собственик или ползвател на имот, което ползва електрическа енергия за домакинството си. В чл. 4 от ОУ на  договорите за продажба на ел. енергия на „ЕВН България Електроснабдяване – Пловдив“ АД, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ – 13 от 10.05.2008г. е предвидено, че „клиент“ се разбира също – потребител – физическо лице, собственик или ползвател на ел. енергия за битови нужди за имот – присъединен към електроразпределителната мрежа. Сочи съдебна практика, вкл. на съдебния състав – постановил обжалваното определение.

Предвид гореизложеното се иска съдът да отмени обжалваното определение и да върне делото с указания за разглеждането му.

Жалбата е допустима. Подадена е от надлежно легитимирана страна в процеса, имаща правен интерес, срещу определение, подлежащо на обжалване съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, преграждащо по-нататъшното развитие на делото и е спазен е преклузивния срок по чл. 275 ал.1 от ГПК.

Разгледана по съществото си частната жалба е основателна.

Производството по делото е образувано по подадената от името на Н.Х.К.  против „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ АД искова молба, с която предявява отрицателен установителен иск относно наличието на задължение на ищеца за заплащане на сумата от 872.73 лв., представляваща разликата между заплатената и реално ползваната електроенергия.

В исковата молба е посочено, че ищецът е собственик на имота, за който е ползвана електроенергия и се претендира заплащане на паричното задължение, но партидата се води на името на друго лице – Х.Н. К., поради обстоятелството, че след придобиване на имота собственикът не е направил необходимото за промяна на титуляра по партидата.

Ответникът претендирал заплащане на сумата от 872. 73 лв. като глоба във връзка с извършена проверка на електромера на имота, който притежава съгласно нотариален акт № 111, т. V, рег. № 4430, д. № 286/2003г. и нот. Акт № 1110, т. V, рег. № 4482, д. № 285/03г., съставени от Нотариус Н.С. с рег. № 123 на НК и район на действие – този на РС- Сливен.

Видно от същите нотариални актове, ищецът е собственик на имота, находящ се в гр. С., кв. „Н. с.“, ул. „Д. Д.“ № * по дарение и наследяване по закон и завещание.

Няма спор – с оглед отговора на исковата молба по чл. 131 от ГПК, че сумата от 972. 71 лв. се претендира във връзка с ползването на електроенергия и отчитането й за същия имот, с който ищецът се легитимира като собственик от 2003г. по дарение и наследство.

Въз основа на така установеното съдът намира, че определението е незаконосъобразно и следва да се отмени, а делото да се върне за разглеждането му по предявения иск.

За да прекрати делото първоинстанционния съд се е позовал единствено на вписаните имена на лицето – посочено като титуляр по партидата на имота.

Сумата от 872. 71 лв., начислена по партидата с клиентски номер 1001283827 за имота, находящ се в гр. С., ул. „Д. Д.“ № * се претендира от потребителя на ел. енергия за този имот за периода 21.02.2011г. – 19.05.2011г. – 87 кал. Дни, към който момент несъмнено собственик на имота на посочения адрес е ищецът.

Съгласно действалата към същия момент разпоредба на т. 42 от ДР на ЗЕ, отм. Бр. 54/2012г. в сила от 17.07.2012г. Потребител на енергия или природен газ за битови нужди" е физическо лице - собственик или ползвател на имот, което ползва електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, или природен газ за домакинството си.“

С оглед гореизложените обстоятелства се налага извода, че в периода, за който ответника претендира заплащане на паричното задължение от 872. 71 лв., ищецът има качеството на потребител на енергия за битови нужди, поради което за него е налице правен интерес да предяви иск, с който със сила на присъдено нещо да установи, че не дължи заплащане на сумата.

Посочените имена на друго лице като титуляр по партидата няма никакво значение за определяне на материално – правната легитимация на страните по правоотношението за ползване на ел. енергия нито според закона, нито според договорното правоотношение, като при съмнение, съдът е следвало най-малкото да даде указания на страната за изясняване на обстоятелствата, засягащи активната процесуалната легитимация.

Като е прекратил производството по делото, преценявайки липсата на правен интерес от обстоятелства, които нямат отношение нито към материално правната, нито за процесуалната активна легитимация по делото, съдът е постановил неправилно и незаконосъобразно определение, което следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 2961 от 07.11.2013г. по гр.д. № 1420/2013г. по описа на РС – Сливен, с което е прекратено производството по делото като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА делото за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

  

    2.