ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

06.01.2014 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на  шести януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….…ч.гр..дело № 694 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на А.М.А. против Определение № 2931/05.11.2013г. по гр.д.№ 2385/13 на СлРС. В жалбата си твърди че постановеното определение е незаконосъобразно тъй като с него е прекратено производството и делото е изпратено по подсъдност на БРС, а предявения иск е за непозволено увреждане и следва да намери приложение разпоредбата на чл. 115 от ГПК и делото да бъде разгледано по местоизвършването на деликта, което е гр. Сливен. По изложените съображения моли атакуваното определение да бъде отменено и делото върнато на СлРС за продължаване на производството.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

А.М.А. е предявил против Т.М.Т. иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за извършено непозволено увреждане – ПТП в град Сливен. Постоянният и настоящ адрес на ответника е в гр. Бургас. В писмения отговор е направено възражение за местна неподсъдност на спора на СлРС на основание чл. 105 от ГПК. С атакуваното Определение № 2931/05.11.2013г. по гр.д.№ 2385/13 на СлРС, СлРС е прекратил производството пред себе си, като преценил че не му е подсъдно на основание чл. 105 от ГПК.

В конкретния случай, тъй като е предявен иск за вреди от непозволено увреждане намира приложение разпоредбата на чл. 115 от ГПК (специална местна подсъдност по местоизвършването на деликта), която е алтернативна на подсъдността по чл. 105 от ГПК и правото на избор е дадено на ищеца. Неговият избор заявен с исковата молба обвързва съда и ответника. След като същия е предявил иска пред СлРС, той е компетентен да го разгледа по правилата на местната подсъдност.

С оглед изложеното следва да бъде отменено обжалваното определение и делото върнато на СлРС.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                    

                     ОТМЕНЯ Определение № 2931/05.11.2013г. по гр.д.№ 2385/13 на Районен съд –Сливен, с което делото е прекратено пред СлРС и изпратено по подсъдност на БРС.

                     ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на производството.

       Определението  подлежи не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: