О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен,13.01.2014.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 695  по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по частна жалба  против определение №364/27.11.2013 г. по гр. д.№ 187/2013 г. на Районен съд – Котел, с което е оставена без уважение молба за възстановяване на основание на чл. 64 от ГПК срок на указанията за отстраняване на нередовности на искова молба. Твърди се ,че определението е неправилно и незаконосъобразно. Връчването на разпореждането за отстраняване на нередовностите на исковата молба на процесуалния представител на ищците по чл. 32 т. 1 от ГПК е станало на 13.08.2013 г. , а отстраняването на всички нередовности е станало на 21.08.2013 г . – един ден след срока.  По делото обаче е било установено, че връчването е станало в деня, в който  процесуалният представител е заминавал в отпуск на почивка с цялото си семейство. Съдът е приел, че причината за пропуска не е нито особена нито непредвидена, нито непреодолимо обстоятелство и поради това не е уважил молбата. Излагат се съображения, че обстоятелствата довели до пропускането на срока следва да бъдат приети за извинителни, тъй като отпускът е особено обстоятелство, а от незабавното отстраняване на нередовностите след отпадане на пречката е безспорна волята на ищцовата страна да изпълни указанията на съда.  Поради това се  иска да бъде отменено атакуваното определение като неправилно и незаконосъобразно и да бъде постановено с друго , с което да бъде уважена молбата за възстановяване на срока  за отстраняване на нередовностите на исковата молба.

       Постъпил е и писмен отговор на тази частна жалба от насрещната страна, в който се сочи, че тя е неоснователна. Районният съд правилно е преценил, че ползваният от пълномощника на страните годишен отпуск в друго населено място не е нито особено, нито непредвидимо, нито непреодолимо , за да обоснове възстановяване на срока на основание на чл. 64 ал. 2 от ГПК.  Планираната почивка на адвоката е могла да бъде планирана и още в деня , в който е получил съобщението, той е могъл да отстрани нередовностите. Освен това той е могъл да уведоми ищците и те да изпълнят  това задължение.  Освен това таксата е могла да бъде приведена и по банков път в определения срок.

       Пред районен съд – Котел е бил предявен иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД на 20.06.2013 г. С разпореждане от 06.08.2013г. районният съд е приел, че молбата е нередовна и е дал указание в едноседмичен срок да бъдат отстранени нередовностите изразяващи се в представяне на удостоверение за данъчна оценка на  имотите, за да бъде определена цената на предявения иск и да се внесе дължимата държавна такса, исковата молба да се впише, като ищците са били предупредени, че при неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено. Съобщението и разпореждането е връчено на пълномощника на ищците на 13.08.2013 г. като срокът е изтичал на 20.08.2013 г. Нередовностите са били отстранени на 21.08.2013 г., а  на  17.09.2013 г. пълномощникът е депозирал молба с правно основание чл. 64 от ГПК за възстановяване на срока. По повод на молбата е било постановено и атакуваното определение.

Определението е правилно. Не се спори по делото, че в дадения срок страната не е отстранила нередовностите по причина която би се явила пречка за това.  Вярно е , че пълномощникът на ищците е бил на почивка в друг град, но той е имал възможност да уведоми доверителите си и те да предприемат съответните действия за отстраняване на нередовностите. Освен това  по отношение на дължимата държавна такса тя е можела да бъде внесена по банков път и от града, където пълномощникът е бил на почивка , а и от ищците.  Така правилно е прието, че са били налице няколко възможности за ищците и техния пълномощник да отстранят нередовностите в дадения от съда срок и правилно, след като не е било сторено това, районният съд не е уважил искането  за възстановяване на  срока за изпълнение на указанията.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на  адв. Е.М. ***, като пълномощник на М.П.В. и В.Д.М. срещу определение № 364/27.11.2013 г. по гр. д. № 187/2013 г. на Районен съд – котел, като неоснователна.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: