О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 23.01.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 698 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

Образувано е по частна жалба от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД срещу определение от о.с.з. проведено на 22.10.2013г. по гр.д. № 2267/2013г. на СлРС, с което съдът е приел и приобщил към доказателствения материал изслушаната СТЕ и задължил „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД да внесе депозит в размер на 200 лева – възнаграждение на вещо лице.

В частната жалба се твърди, че на 02.10.2013г. по делото е била депозирана молба от ищеца, в която е заявил отказ от иска. Към тази дата не е бил внесен депозита за назначената експертиза, тъй като страните са били в преговори за постигане на споразумение. Въпреки това по делото е била изготвена назначената СТЕ и изслушана в проведеното на 22.10.2013г. о.с.з., като частния жалбоподател е бил задължен да внесе депозит от 200 лева.Указанията на съда са били изпълнени.

От съда се иска да отмени атакуваното определение, с което първоинстанционния съд е задължил частния жалбоподател на внесе депозит за вещо лице в размер на 200 лева.

Въззивния съд намира депозираната частна жалба за недопустима.

Разпоредбата на чл.274 ясно регламентира случаите, при които на въззивен контрол подлежат определенията на съда, а именно : когато определението прегражда по – нататъшното развитие на делото и в случаите, изрично посочени в закона.

Атакуваното протоколно определение от проведено о.с.з. на 22.10.2013г. по гр.д. № 2267/2013г. на СлРС не попада измежду посочените категории определения, подлежащи на инстанционен контрол. Същото не прегражда по – нататъшното развитие на делото, нито в закона е предвиден ред за неговото обжалване. С атакуваното протоколно определение са дадени указания за внасяне на депозит, които указания имат задължителен характер, но самото определение няма характер на такова, постановено по реда на 248 от ГПК.

Предвид горното, частната жалба се явява насочена срещу съдебен акт, който не подлежи на инстанционен контрол, поради което се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Ето защо, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ   БЕЗ   РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната частна жалба от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД с ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. С., ул.“Г. Б.“ № * срещу протоколно определение от о.с.з. на 22.10.2013г. по гр.д. № 2267/2013г. на СлРС, с което са дадени задължителни указания за внасяне на депозит за възнаграждение на вещо лице.

 

Прекратява производството по ч.гр.д. № 698/2013г. на СлОС

 

Определението не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 274, ал.4 от ГПК.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                             2.