ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

21.01.2014 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на  двадесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….…ч.гр..дело № 699 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на С.Д.Д., чрез адв. Г.М., против Определение  от 18.11.2013г. по гр.д.№ 2615/13 на СлРС. В жалбата си твърди че постановеното определение е незаконосъобразно тъй като с него е прекратено производството поради неявяване на ищцата по уважителни причини в първото с.з. по делото, а нейното неявяване се дължи на уважителни причини. Твърди че пребивава в Кралство Белгия и в края на 2013г. отсъствието й от работа е било невъзможно. Представя с частната жалба писмо от работодателя си. Счита че е налице уважителна причина за нейното неявяване в с.з. на  18.11.2013г. пред СлРС. По изложените съображения моли атакуваното определение да бъде отменено и делото върнато на СлРС за продължаване на производството.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

С.Д.Д. е предявила пред СлРС, чрез пълномощника си адв . М., иск с правно основание чл. 49 ал.1 от СК срещу П.А.Д.. Първото с.з. по делото е насрочено за 18.11.2013г. За него ищцата е редовно призована чрез своя пълномощник. Нито в исковата молба, нито след получаване на призовката за с.з. тя не е направила искане делото да се гледа в нейно отсъствие, тъй като по обективни причини не може да се яви в с.з. Такова искане с правно основание чл. 321 ал.1 от ГПК не е направено и преди даване ход на с.з. от нейния пълномощник, който единствено е завил пред съда че ищцата е в Белгия, без да отправи конкретно искане и да представи доказателства във връзка с него.

Едва с настоящата частна жалба са представени писмени доказателства, че към датата на с.з. ищцата е била на работа в Кралство Белгия и не към този момент присъствието й е било необходимо.

Постановеното определение е законосъобразно. По принцип явяването на ищеца в първото по делото с.з. по искове за прекратяване на брака е необходима предпоставка за развитието на производство и  при неявяването му делото се прекратява. По изключение, когато за ищеца е налице уважителна причина, която му пречи да се яви в с.з. и тя бъде доказана от страната, делото може да се гледа в негово отсъствие. Безспорно искането за това следва да бъде направено най-късно до с.з. и доказателствата за твърдението на страната да бъдат представени с искането. В конкретния случай липсва както направено искане от ищцата или нейния пълномощник, така и не са представени доказателства. Обстоятелството че ищцата живее и работи в чужбина очевидно е била налице и при подаването на исковата молба и страната е следвало да съобрази процесуалното си поведение с това, като предприеме необходимите действия чрез своя пълномощник.

С оглед изложените съображения, частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                    

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.Д.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, чрез адв. Г.М.,***, офис 5, против Определение  от 18.11.2013г. по гр.д.№ 2615/13 на Районен съд – Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

                     Определението  подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването ме на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: