ОПРЕДЕЛЕНИЕ    

гр. Сливен, 07.01.2014 год.

В      ИМЕТО      НА      НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ   окръжен   съд,     гражданско отделение, в   закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 700 по описа за 2013 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по повод направени отводи от всички районни съдии от НЗРС и е по реда на чл. 23 ал.З от ГПК.

Първоначално исковата молба е била депозирана пред Сливенския районен съд, но съдиите са се отвели от разглеждане на делото и с определение 680/15.11.2013 г. сливенският окръжен съд е постановил делото да бъде изпратено на котелския районен съд.

С определение съдиите от КРС са се отвели от разглеждането на делото, което отново е изпратено на СлОС и с определение 721/06.12.2013 г. съдът е определил като компетентен да разгледа делото новозагорския районен съд.

С определение съдиите и от този съд са се отвели от разглеждане на делото и то отново е изпратено на СлОС.

Настоящият състав счита, че делото следва да бъде изпратено на ВКС поради липса на друг районен съд от съдебния район на СлОС. Налице е обективна невъзможност да бъде сформиран съдебен състав за разглеждане на делото от районен съд в съдебния район на сливенски окръжен съд. Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 700/2013 г. по описа на Сливенския окръжен съд.


ИЗПРАЩА делото на ВКС на РБ за определяне на компетентен районен съд, който да разгледа производството образувано по искова молба вх. 14740/22.07.2013 г. на Сливенския районен съд.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :