ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 03.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА,

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 9 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Частната жалба на Лорд проф. Д-р по икономика и Д-р по право М. Д. е подадена срещу опр. № 2607 от 02.20.2013г. по гр.д. № 1548/13г. по описа на РС – Сливен, с което е постановен отказ по молбата му за освобождаване от задължението за заплащане на такси и разноски на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК.

Определението е обжалвано като незаконосъобразно и немотивирано с оглед подадената от частния жалбоподател декларация и приложени към нея доказателства. Съдът не е обсъдил нито декларациите нито епикризите и изследванията, които доказват влошеното му здравословно състояние – бъбречни болести, диабет, подагра, глаукома, остеопороза, есхимична болест на сърцето. Поддържа, че единствения притежаван от него имот в груб строеж е възбранен и не може да му носи доходи, няма доходи от фирми и не притежава акции и дялове от фирми. Фактът на наложената възбрана според частния жалбоподател се доказва от посочването му в декларацията по чл. 83, ал. 2 от ГПК.

Предвид изложеното се иска съдът да отмени обжалваното определение и на основание чл. 278, ал. 2 от ГПК да разреши въпроса по жалбата, като постанови освобождаване на жалбоподателя от заплащане на такси и разноски.

Съдът като намери, че частната жалба е допустима и подлежи на разглеждане съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, след като се запозна с относимите факти и обстоятелства досежно основанието за освобождаване на частния жалбоподател от заплащане на такси и разноски, намери, че частната жалба е неоснователна по следните съображения: 

Частният жалбоподател е подал искова молба, с която е предявил искове с цена съответно 34790 евро и 127890 евро. Тази  искова молба е била подадена първоначално пред Окръжен съд – Сливен и във връзка с нея е била разгледана молба за освобождаване от заплащането на такси и разноски на основание чл. 83 ал. 2 от ГПК, като е бил постановен отказ. За да откаже освобождаването от заплащане на такси и разноски със свое определение от 27.07.2012 г. Окръжен съд – Сливен е взел предвид представените от ищеца доказателства и въз основа на тях е приел, че разполага с достатъчно имущество за заплащане на такси и разноски, като твърденията, че са налице запори и възбрани, позволяващи това, не са били подкрепени с необходимите доказателства. Изводите в тази насока са формирани въз основа на представена декларация за липса на сключени договори за управление с избирателен списък фирми, както и декларация че не притежава дялове и акции също от лимитиран от ищеца списък с фирми и дружества. Освен това е представил декларация за материално и гражданско състояние, в което е посочил че притежава имот и че същият имот е възбранен, който факт не е подкрепен с доказателства. Посочил е, че не притежава дялове, не получава дивиденти и е регистриран като едноличен търговец, но фирмата е без доходи и е на загуба. Като източник на средства е посочил заеми и пари от роднини. Определението, с което е постановен отказ от освобождаване от заплащане на такси и разноски е било обжалвано пред въззивен съд – Апелативен съд – Бургас, който с определение № 277/21.09.2012 г. по ч.гр.д. № 258/2012 г. е потвърдил определението на Окръжен съд – Сливен като наред с констатациите  на първоинстанционния съд  е констатирал, че предпоставките на чл. 83 ал. 2 са изброени в 7 пункта, като с представената декларация частният жалбоподател е удостоверил единствено тези по т. 2, като при това въззивният съд е обсъдил титулованията, които частният жалбоподател сам е посочил пред името си и е направил извод, че се премълчават доходи от научна дейност. С определение № 879/28.12.2012 г. по ч.т.д. № 893/2012 г. на І-во ТО на ВКС не е допуснато касационно обжалване на определението на Бургаския апелативен съд.

Въз основа на този резултат по молбата на частния жалбоподател за освобождаването му от такси и разноски същият е подал молба, с която е намалил размера на исковете, поддържайки ги като частични в размер на по 1250 лв. съответно от 34790 евро и от 127890 евро. Съобразно правилата за родова подсъдност по чл. 104 т. 4 от ГПК съдът е изпратил делото за разглеждане от РС – Сливен , като след извършване размяната на съдебни книжа частният жалбоподател е подал молба, с която е увеличил размера на предявените от него искове до 36000 лв. от  34790 евро и съответно от 127890 евро. Във връзка с това отново е поискал да бъде освободен от заплащането на такси и разноски , като е представил отново декларация по чл. 83 ал. 2 т. 2 от ГПК, в която освен данните по декларацията представена пред Окръжен съд  Сливен е посочил и наличие на заболявания е представил писмени доказателства, както следва: данни от лабораторно изследване, в които изрично е посочено, че не са диагноза и което изследване датира от 16.08.2013 г. Към това изследване липсва последващ медицински документ  за определяне на диагноза, като всички представени епикризи, болничен лист и история на заболяване датират от 2009 г.

За да постанови отказ от освобождаване от заплащането на такси и разноски първоинстанционният съд се е обосновал със значителният размер на предявените искове и поетото в цесионния договор задължение за предявяване на искове по съдебен ред , което според първоинстанционният съд налагало той да предвиди необходимите средства за държавна такса. Освен това е посочено, че ищецът не е представил никакви доказателства относно наличието на забрана върху притежавания от него имот.

 Въз основа на така установеното  съдът намира, че макар и по други съображения  определението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено, а частната жалба оставена без уважение като неоснователна.

Обстоятелството, че ищецът – частен жалбоподател по настоящото дело, е поел задължение да предяви искове във връзка със сключения от него цесионен договор не налага извод за липса на основания за освобождаване от заплащане на държавна такса и разноски.

Липсата на основание за освобождаване от задължението да се плати такси и разноски в случая следва от липсата на доказателства установяващи предвидените в ч. 83 ал.2 от ГПК предпоставки за това.

По въпроса дали имущественото състояние на ищеца обосновава наличието на право за освобождаване от такси и разноски е налице влязло в сила определение във връзка със същите искове, макар и в по-голям размер, което е потвърдено с определение на въззивната инстанция и срещу което не е било допуснато касационно обжалване.

За да бъде освободен ищеца от заплащането на такси и разноски във връзка със същите искове, още повече че те са предявени в по-нисък размер, ищецът следваше да е доказал различни или нови факти и обстоятелства, които от една страна да имат значение и от друга страна да са такива, от които обосновано да може да се предположи, че ищецът няма достатъчно доходи или друго имущество, което да му позволява заплащането на такси и разноски или че заплащането на такси и разноски е ограничено с оглед здравословното състояние на ищеца, обстоятелството че полага грижи и дава издръжка и на други лица или че е в напреднала възраст, която да не му позволява това.

Установяването на обстоятелства, чрез декларация, съгласно закона е възможно и допустимо само относно имущественото състояние на страната, но не и по останалите въпроси като здравословно състояние, семейно положение , трудова заетост. Наличието на тежести върху притежаваното от ищеца имущество, както правилно е посочено в определението на първоинстанционния съд, не е подкрепено с доказателства. Наличието или липсата на трудова заетост или друг източник на доходи следваше да е подкрепено от ищеца не с декларация, изходяща от него самия, а с удостоверение или данни било от  данъчните органи, било от  осигурителния институт. Иначе казано към молбата не са приложени никакви доказателства, от които да се заключи, че ищецът няма доходи от трудова заетост или граждански договори. Потвърждаването на факти и обстоятелства в тази насока и то само по отношение на лимитативно изброените от самия ищец фирми е недопустимо. Към настоящия момент  ищецът е в трудоспособна възраст, като от обстоятелството, че се титулова с редица социални и научни степени е налице индиция за наличие на доходи във връзка с тези титли и дейност , въз основа на която се е сдобил с тях. На следващо място за да обоснове наличието на здравословно състояние, което не позволява или ограничала съществено възможностите на ищеца за заплащане на такси и разноски същият следваше да представи медицински удостоверения, епикризи и други, които да са относими към здравословното му състояние към настоящия момент. Представените към молбата епикризи и история на заболяване са от преди близо 5 години и въз основа на тях не може да се на прави извод, че и към настоящия момент здравословното състояние на ищеца е до толкова влошено, че да налага освобождаването му от заплащане на такси и разноски. Единственият актуален документ – от 2013 г., е с данни от лабораторни изследвания, в който изрично е посочено, че не представлява диагноза и съдът от своя страна съвсем не разполага със специални знания да постави такава въз основа на тези изследвания.

Предвид гореизложеното се налага несъмнено извода, че ищецът не е доказал предвидените в чл. 83 ал. 2 от ГПК предпоставки имащи отношение към въпроса за освобождаването му от заплащане на такси и разноски и обжалваното определение, с което е постановен отказ за това следва да се потвърди.

Водим от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2607/02.10.2013 г. по гр.д. № 1548/2013 г. на РС – Сливен, с което е оставена без уважение молбата  на лорд професор-доктор по икономика и доктор по право М.Д.Д. с ЕГН ********** за освобождаване от заплащането на такси и разноски.

Определението подлежи на касационно  обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

ЧЛЕНОВЕ: