ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 10.02.2014г.

СЛИВЕНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД,   гражданско   отделение,   в  закрито

заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                           МАРТИН САНДУЛОВ

МАРИЯ БЛЕЦОВА

взе предвид следното:

На 05.11.2013г. чрез СлРС до СлОС е подадена въззивна жалба от Р.И.Б. против първоинстанционно решение № 711/14.10.2013г. по гр.д. № 468813г. на СлРС.

Образуваното в.гр.д. № 11/14г. по описа на СлОС е насрочено за разглеждане от въззивния съд за 12.02.2013 от 9.00ч.

С писмена молба от 10.02.2013г., подадена от въззивника, последният заявява, че оттегля въззивната си жалба и иска прекратяване на в.гр.д. № 11/14г. на СлОС, поради постигната спогодба между страните.

Настоящият въззивен състав намира, че молбата следва да бъде уважена. Тя е подадена от процесуалнолегитимиран субект, който единствен разполага с правото да се разпорежда с въззивната жалба. Съгласно разпоредбата на чл. 264 от ГПК страната може да стори това във всяко положение на делото и не се изисква съгласието на насрещната страна

След като въззивникът се е възползвал от осигурената му процесуална възможност, производството следва да бъде прекратено.

По отношение на прекратяването по начало е без значение по каква причина въззивникът десезира съда с подадената от него въззивна жалба, достатъчно е само изявление за оттегляне, за да се постигне ефекта на прекратяване на висящото пред въззивния съд производство.

Ето зашо, с оглед писмената молба, подадена от въззивника и на основание чл. 264 ал. 1 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 11/14г. по описа на СлОС поради ОТТЕГЛЯНЕ на въззивната жалба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: