О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 31.01.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

       ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

                           ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 13 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от К.П.П. против определение № 3230/03.12.2013г., с което е върната исковата молба и прекратено производството по гр.д. № 823/2013г. на СлРС. Частния жалбоподател твърди, че е изпълнил указанията на първоинстанционния съд в посочения срок, но въпреки това неправилно същото е прекратено. Иска се отмяна на атакуваното определение и връщане на делото за разглеждане и постановяване на решение по същество.

Частната жалба е връчена редовно на другите страни, чрез техния процесуален представител. В законоустановения срок не е депозиран отговор по нея.

След като запозна с представеното гр.д. № 823/2013г. на СлРС и приложените към него доказателства, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд констатира следното :

Предявен е иск от К.П.П. срещу Л.Г.Т., Й.Р.Т., Р.В.К. и К.Л.К. за обявяване нищожност на Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 83 от 12.05.2004г., том ІV, рег. № 3746, дело № 421/2004г. на Нотариус Д. Н., с район на действие СлРС.

Съгласно указания на СлОС,  с разпореждане № 3040/14.11.2013г. на СлРС исковата молба е оставена без движение, като към ищцата са дадени подробни указания за представяне на искова молба в която да изложи правния си интерес от предявяване на иска за обявяване нищожност на нотариално удостоверяване, с преписи за ответните страни.

Указанията на СлРС са съобщени на ищцата на 25.11.2013г. В законоустановения срок, на 28.11.2013г. ищцата е депозирала искова молба, в която посочва, че въз основа на атакувания Нотариален акт  № 83/12.05.2004г. на Нотариус Д. Н., рег. № 92 в НК ответниците К. и Р. К. се настаняват в неин имот № 3469 в м.“Изгрев“, вилна зона Сливен.

С определение № 3230/03.12.2013г. по гр.д. № 823/2013г. първоинстанционния съд е приел, че ищцата не е изпълнила дадените от съда указания, върнал исковата молба и прекратил производството по делото.

Определението е връчено на ищцата на 11.12.2013г., като разглежданата частна жалба е депозирана на 13.12.2013г.

Предвид горното, настоящия съдебен състав направи следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването и срещу акт, подлежащ на инстанционен контрол. Същата е допустима.

Разгледана по същество се явява неоснователна по следните съображения :

Изхождайки от твърденията на частния жалбоподател и от отправеното до съда искане следва да се приеме, че е предявен иск за прогласяване нищожността на нотариално действие, поради нарушение на законни изисквания за неговата действителност, визирани в чл. 580, т. 1 ГПК. Този иск е с правно основание  чл. 576 ГПК. Съобразно трайната съдебна практика, когато нотариалното действие е нищожно, нищожна е и сделката, оформена с порочния нотариален акт, поради неспазване на предписаната в закона форма.

Предявеният от ищцата установителен иск е допустим, но при обосноваване на правния интерес от водене на производството, в която посока са дадени указания. В изпълнение на указанията ищцата е посочила, че въз основа на атакувания НА, ответниците К. и Р. К. са се настанили в неин имот УПИ № 3469 с площ 1000 кв.м. в местността „Изгрев“ вилна зона Сливен. В исковата молба обаче не са наведени твърдения обосноваващи правото на собственост върху недвижимия имот, предмет на атакувания нотариален акт. Дори напротив, към исковата молба е представено влязло в законна сила Постановление за възлагане с дата 29.04.2003г. на СИ при СлРС от което е видно, че УПИ 3469 в м.“Изгрев“, вилна зона Сливен, е било предмет на публична продан и възложено на ответниците Л. и Й. Т.. Въз основа на него последните са се легитимирали като собственици при изповядване на сделката, обективирана в НА № 83 от 12.05.2004г., том ІV, рег. № 3746, дело № 421/2004г. на Нотариус Д. Н., с район на действие СлРС. Ищцата не е участник в нотариалната сделка и по делото не е обосновано твърдението й за накърнени вещни права, които да обосновават правния интерес от предявяване на исковата претенция. Съгласно чл.537, ал.2 от ГПК, ако правата на ищцата като трето лице за нотариалното охранително производство се накърняват от оспорения нотариален акт, тези права следва да са предявени за разрешаване по исков ред, каквито доводи не са наведени и не са представени доказателства за това.

При тези данни по делото, въззивния съд споделя изцяло извода на РС, че ищцата не е изпълнила дадените към нея указания за обосноваване на правния интерес от предявяване на иска.

Предвид изложеното се налага извода, че първоинстанционния съд е постановил правилен съдебен акт и същият следва да бъде потвърден.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3230/03.12.2013г. постановено по гр.д. № 823/2013г. на СлРС, с което е върната исковата молба и прекратено производството по делото.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС, при наличие на условията предвидени в чл.280 от ГПК.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :