ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

17.01.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седемнадесети януари...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  22 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Сливен против Определение от 17.09.2013г. по гр.д.№ 3156/13 на Районен съд – Сливен, с което е прекратено производството като недопустимо.  В жалбата се твърди че производството пред PC- Сливен е образувано по молба на И. Д. Директор на Дирекция „Социално подпомагане"- Сливен, за предприемане на мярка за закрила- „настаняване в семейството на С.А.И. и И.И.И." на малолетното дете Р.Т. И.. Счита определението на PC- Сливен за неправилно и незаконосъобразно по следните съображения: Съгласно § 1, т.11, буква „а" от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето /ЗЗД/, „Дете в риск" е дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа. На основание чл.153, ал.1 от Семейния кодекс /СК/, настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Настойничество се учредява и над лица, поставени под пълно запрещение.

Детето Р.Т. И. е с родители Т.И.Й.-лишена от родителски права /по силата на влязъл в сила съдебен акт/ и баща неизвестен /видно от удостовеР.е за раждане/. Спрямо него е учредено настойничество от Органа по настойничество и попечителство при Община Сливен /видно от удостовеР.е издадено от съответния орган/ и за настойник на детето е назначена С.А.И..

Спрямо Р.Т. И. била предприета мярка за закрила, предвидена в разпоредбата на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗД. Със заповед от 15.08.201 Зг. на И. Д. Директор на ДСП- Сливен, детето временно е настанено в семейството на С.А.И. и И.И.И..

Назначаването на настойник на дете, не изчерпвало възможностите за предприемане на мярка за закрила спрямо него в съответствие със ЗЗД. Дете без родител или останало трайно без родителска грижа е „дете в риск", за което съобразно ЗЗД и Правилника за прилагане на ЗЗД /ППЗЗД/, следва да бъдат предприети необходимите мерки за неговата закрила. Счита че двата института следва да се прилагат паралелно, тъй като единствено при кумулативното им прилагане е възможно спазване на принципа за осигуряване по най- добър начин интересите на детето. Моли съда да отмени обжалваното определение и да реши въпроса по същество.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Детето Р.Т. И. е с родители Т.И.Й. и баща неизвестен. С Решение № 540/04.07.2011г. по гр.д.№ 2002/2011г. на СлРС, майката Т.Й. е лишена от родителски права. С Протокол № 3/2013г.на Органа по настойничеството и попечителството при Община Сливен, за настойник на детето Р.Т. И. е назначена С.А.И.. Спрямо детето е била взета мярка за закрила „настаняване в семейството на С. и И. Иванови“ с Решение № 538/11.06.2012г. по гр.д.№ 1499/12 на СлРС за срок от една година.

Спрямо Р.Т. И. била предприета мярка за закрила, предвидена в разпоредбата на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗД. Със заповед от 15.08.2013г. на Директора на ДСП- Сливен, детето временно е настанено в семейството на С.А.И. и И.И.И.. С молба от 02.09.2013г. до СлРС е поискано съдебно потвърждаване на мярката.

С обжалваното определение, СлРС е прекратил производството, като е приел че липсва правен интерес от съдебно производството, тъй като спрямо детето Р. е учредено настойничество и съобразно правилата на този институт за настойника съществува право и задължение детето да живее при него и той да полага непосредствените грижи за него, което прави вземането на мярка за закрила недопустимо.

Постановеното определение е законосъобразно.

Малолетното дете Р. има един известен родител и той е лишен от родителски права. На детето е назначен настойник. С оглед разпоредбата на чл. 163 от СК детето следва да живее при настойника и той с оглед чл. 164 ал.2 от СК във вр. чл. 125 и 129 от СК има правата и задълженията на родител на това дете. При наличието на тази фактическа обстановка не може да се направи извод че малолетната Р. И. е дете в риск. Настойникът на малолетно дете и приравнен по права и задължения на родителя. Мярка за настаняване извън семейството на родителя (настойника) следва да бъде предприета ако родителя или настойника без основателна причина трайно не полага грижи за него (чл. 25 ал.1 т.2 от ЗЗакр.Д). Самия факт че родителя е лишен от родителски права не налага предприемането на мярка за закрила, ако детето има назначен настойник.

Вярно е твърдението в жалбата, че назначаването на настойник не означава че по отношение на детето не може да бъде взета мярка за закрила, но в конкретния случай липсва правен интерес от производството, тъй като в молбата си РДСП не твърди че настойника не полага грижи за наставлявания, а единственото което твърди е че на детето е назначен настойник и това е основанието да иска постановяване на мярка за закрила.

С оглед изложеното, съдът намира постановеното определение за правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното следва да бъде оставена без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Сливен против Определение от 17.09.2013г. по гр.д.№ 3156/13 на Районен съд – Сливен, с което е прекратено производството като недопустимо, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: