О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 30.01.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на тридесети януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 24 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 във вр. с чл. 248 от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от адв. Г. М., в качеството й на пълномощник на ответника ОУ „Черноризец Храбър“ с. Крушаре, общ. Сливен, против протоколно определение от о.с.з. проведено на 09.12.2013г. по гр.д. № 2614/2013г. на СлРС, с което е отхвърлено искането за присъждане на разноски в производството.

В частната жалба се твърди, че от представените по делото доказателства се установява, че ищцата е знаела, че за периода за който се иска установяване на трудов стаж разплащателните ведомости се съхраняват в кметство с. Крушаре, общ. Сливен. Въпреки това е предявила иск по реда на ЗУТОССР и следва да търпи последиците от това поведение.

Частния жалбоподател твърди, че в конкретния случай не следва да се прилага разпоредбата на чл.9 от ЗУТДССР и моли атакуваното определение да бъде отменено, като бъдат присъдени разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса за депозираната частна жалба.

Частната жалба е връчена редовно на ищцата, като в установения от закона срок е депозирала писмен отговор. В същия се навеждат доводи за правилност и законосъобразност на атакуваното определение, с искане за неговото потвърждаване.

След анализ на събраните доказателства по делото се установява следното :

Пред СлРС е била депозирана искова молба от К.Г.Х. с искане за установяване на положен трудов стаж по реда на ЗУТОССР. Исковата молба е редовно администрирана, като е извършена размяна на книжа между страните. С определение № 2953/06.11.2013г. съдът се е произнесъл по доказателствените искания на страните и насрочил о.с.з. за 09.12.2013г.

На 06.12.2013г. е депозирана молба от ищцата К.Г.Х., в която при условията на чл.232 от ГПК заявява оттегляне на исковата претенция.

В проведеното на 09.12.203г. адв. Г. М. като пълномощник на ответника ОУ „Черноризец Храбър“ с. Крушаре, общ.  е заявила искане за присъждане на разноски – адвокатско възнаграждение.

С протоколно определение от о.с.з. проведено на 09.12.2013г. първоинстанционния съд е прекратил производството, като е отхвърлил искането за присъждане на разноски на осн. чл.9 от ЗУТОССР.

На 11.12.2013г. е депозирана разглежданата частна жалба.

Предвид гореизложените факти и обстоятелства, въззивния съд направи следните изводи от правно естество:

Частната жалба е допустима, подадена в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването и срещу акт, който подлежи на съдебен инстанционен контрол.

Разгледана по същество се явява неоснователна по следните съображения :

Производството пред СлРС се е развило като такова по реда на ЗУТОССР. Исковата претенция е за установяване на трудов стаж, а разпоредбата на чл. 9, ал., ал.3 от ЗУТОССР гласи, че по делата за установяване на трудов стаж не се плащат такси и разноски от ищеца. Следователно, тъй като ищеца е освободен от заплащане на разноски, то такива не могат да му бъдат възложени по реда на чл. 78, ал.4 от ГПК.

Предвид горното, атакувания съдебен акт се явява правилен, съобразен със законовите разпоредби и следва да бъде потвърден.

С оглед изхода на делото, искането за присъждане на разноски от 15.00 лева - държавна такса за въззивно обжалване, се явява неоснователно.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от о.с.з. проведено на 09.12.2013г. по гр.д. № 2614/2013г. на СлРС, с което е отхвърлено искането за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение на ответника ОУ „Черноризец Храбър“ с. Крушаре, общ. Сливен.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС, при условията на чл.280 от ГПК.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :