О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 14.01.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 25 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ДСИ на 14.11.13г. е постъпила жалба против негова резолюция.

Жалбата е подадена от взискателя и с нея се атакува разпореждане от 08.11.13г., с която СИ е разпоредил молбата за вдигане на запор върху МПС, подадена от взискателя, да се докладва след получаване на решение от СлОС по жалба на трето лице.

Жалбоподателката счита, че това разпореждане е отказ да се извърши определено действие и е незаконосъобразно и неправилно. Развива съображения. Моли то да бъда отменено и да се укаже на ДСИ да вдигне наложения запор.

Насрещната страна не е подала писмено възражение.

ДСИ  е представил писмени обяснения, с които заявява, че същото искане е било отправено от трето лице – Веселин Д., чиято жалба е била изпратена за разглеждане на СлОС, поради което не се е произнесъл по молбата на взискателката, а е изчакал връщане на делото от съда.

След като се запозна с изпълнителното дело и доводите на жалбоподателя, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК, основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо. Взискателят може да атакува отказ на съдебния изпълнител да извърши определено изпълнително действие, но в случая такъв няма.

Обжалваното разпореждане не обективира по никакъв начин отказ на ДСИ да вдигне наложения запор, с него изобщо няма произнасяне, тоест – липсва формулирана воля на СИ по повод искането, но липсва и изявление, че такова произнасяне няма да бъде осъществено. В действителност резолюцията на СИ е във връзка администриране на изпълнителното производство, касае хронологията на процесуалните действия, извършвани по него от страните и третите лица и нито нарушава разумните срокове, нито може да се счете за отказ от изпълнителни действия.

Забавянето на произнасянето е резултат от подаването на настоящата жалба на 14.11.13г., тъй като с оглед избягване на противоречив резултат, ДСИ е изчакал произнасяне по жалбата на третото лице от страна на СлОС и определението му е било изпратено на 18.12.203г.

Поради това след приключването на настоящото производство, ДСИ следва да се произнесе по молбата на взискателката за вдигане на запора.

Предвид изложените дотук съображения, настоящият състав намира  подадената жалба за недопустима, поради което тя следва да бъде оставена без разглеждане.

Ръководен от това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 6922/21 от 14.11.2013г. по изп.д. № 33/13г. на ДСИ при СлРС, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 25/13 на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

         ЧЛЕНОВЕ: